Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Sigara Tüketimi Üzerinde Fiyatların, Nüfusun ve İşsizliğin Etkileri: 1990-2019 Dönemi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.2, pp.1-16, 2022 (Other Refereed National Journals)

Kirlilik Sığınağı Hipotezi: BRIC ve MIST Ülkeleri İçin Dinamik Panel Veri Analizi

Bingöl Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.5, no.2, pp.471-493, 2021 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Finansal Derinleşme ve Cari Açık İlişkisinin VAR Modeli İle Analizi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.23, no.41, pp.238-250, 2021 (Other Refereed National Journals)

Pollution Haven Hypothesis: A Dynamic Panel Data Analysis for BRIC and MIST Countries

Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences, vol.5, no.2, pp.471-493, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

MACRO ECONOMIC EFFECTS OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK'S ASSET PURCHASE PROGRAMS

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.11, no.4, 2021 (Other Refereed National Journals)

Optimal Vergilendirme ve Toplumsal Refah İlişkisi

Sinop Boyabat İİBF Dergisi, vol.1, no.1, pp.95-122, 2021 (Other Refereed National Journals)

Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.15, pp.149-160, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İktisat Biliminde Yöntem Tartışması: Carl Menger ve Gustav Schmoller Çekişmesi

Siyaset, Ekonomi, veYönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD), vol.7, pp.195-207, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Girişimcilik: Mevcut Durum Analizi ve Çözüm Önerileri

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.58-78, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SUNK COST, POTENTIAL COMPETITION AND CONTESTABILITY: THE SAMPLE OF MARITIME TRANSPORT MARKET

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.5, no.3, pp.665-686, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Fakülteler Bazında Gelir-Tüketim İlişkisinin Analizi

Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, pp.103-115, 2018 (Other Refereed National Journals)

Macroeconomic Effect on the Automobile Sales in Top Four Automobile Production Countries

Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi, pp.139-161, 2018 (Other Refereed National Journals)

Efficiency Measurement of Regional DevelopmentAgencies in Turkey by Using Data Envelopment Analysis(DEA)

Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.32, pp.47-78, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analysis Of The Relationship Between Innovation And Economic Growth: The Case Of Emerging Markets

Research Journal Of Politics, Economics and Management, vol.5, pp.165-181, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Kurumların İnsani Gelişme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği (1996-2014)

Kastamonu Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.17, pp.35-53, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analysis on the Validity of Okun s Law Case of Turkey and BRICS

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.2, pp.31-44, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Performance Analysis of Turkish Banking Sector in The Context of the Problem of Asimmetric Information

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.95-118, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Performance Analysis of Turkish Banking Sector in the Context of The Problem of Asymmetric Information

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.95-118, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi Kocaeli Örneği

Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.1, no.23, pp.127-162, 2012 (Other Refereed National Journals)

TEFE (ÜFE) - TÜFE FİYAT ENDEKSLERİ ARASINDAKİNEDENSELLİK İLİŞKİSİ: FREKANS ALANI YAKLAŞIMI

Akdeniz İİBF Dergisi, vol.12, no.24, pp.1-15, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Finansal Yenilik Tüketim Harcamaları İlişkisi Amprik Analiz 1998 2008

Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.25, pp.207-222, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Harcamaları Ve Kalkınma İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Kartepe Zirvesi: Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü, Kocaeli, Turkey, 24 March 2022, vol.1, pp.1-15

Almanya Ekonomisinde Kilit Sektör(ler)ün Belirlenmesine Yönelik Girdi Çıktı Modellemesi

VI. “European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 November 2019

Demir Çelik Sektöründe Rekabet Gücünün Vollrath Yöntemi ile Ölçümü: BRICS-T Örneği

VI. “European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 November 2019

A Comparative Analysis On Entrepreneurship in Turkey

3rd International Conferance On Applied Economics And Finance (ICOAEF 2017), Girne, Cyprus (Kktc), 6 December - 07 November 2017, pp.42-43

Analysis of Contestable Market Models Under The Concepts of Sunk Cost and Poteential Competition

European Congress on Economic Issues II, Kocaeli, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.137-138 Creative Commons License

Türkiye’de Döviz Kurunun Toplam Kredi Hacmi ve İthalat Harcamaları Üzerindeki Etkisi

International Congress on Political Economic and Social Studies ICPESS 2017 Ankara, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.130-132

General Assessment of the Chicago School in the Development of Economic Thought

44th Annual Meetings of theHistory of Economics Society, Brooklin, Canada, 22 - 26 June 2017

Politika Biliminin İktisadi Analizi: Virgina Politik İktisat Okulu

2nd International Conference on ”Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, Athens, Greece, 6 - 07 September 2017

Türkiye’de İnovasyon Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasındaki Etkileşimin Ekonomik Etkileri

International Congress Of Energy, Economy And Security, İstanbul, Turkey, 25 March 2017, pp.81 Sustainable Development

Beşeri Sermaye ve Gelir Dağılımı İlişkisi: OECD Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması

European Congress On Economic Issues, Kocaeli, Turkey, 30 March - 01 April 2017, pp.57-58 Sustainable Development

Türkiye de Beşeri Sermayenin Yoksullukla Mücadele ve Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri

2. International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 06 December 2016 Sustainable Development

An Analysis on the Validity of Okun’s Law: Case of Turkey and BRICS

International Congress onPolitical, Economic and Social Studies (ICPESS), İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2016, pp.31

New Regional Innovation Strategies in Turkey

EBES 2010 Conference - Athens, Atina, Greece, 28 - 30 October 2010, vol.1, pp.125

Türkiye de Ödemeler Dengesi Kısıtı Altında Büyüme ve 2008 Küresel Krizinin Mortgage Krizi Etkileri

2. Yerel Ekonomiler Kongresi : Ekonomik Krizlerin Yerel Ekonomilere etkileri, Sivas, Turkey, 17 - 19 June 2010, vol.1, pp.71-87

Türkiye de Yeni Bölgesel Kalkınma Planları ve Bölgesel Yenilik Stratejileri

Internatİonal 7th Knowledge, Economy Management Congress, Yalova, Turkey, 30 October - 01 November 2009, vol.1, pp.1870-1874

Kırgızistan Ekonomisinin Yapısal Analizi

Orta II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi : Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, Bishkek, Kyrgyzstan, 22 - 24 October 2008, vol.1

Books & Book Chapters

SKA 12 Sorumlu Üretim ve Tüketimin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi

in: Farklı Perspektiflerden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Burcu Yavuz Tiftikçigil, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.313-328, 2021

Otomotiv Ana Sanayiinde Rekabet Gücü: Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz

in: 2000'li Yıllarda Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, Hatice Erkekoğlu ve Halil Kıvanç Arıç, Editor, Ekin, Bursa, pp.155-184, 2021

SKA 12 Sorumlu Üretim ve Tüketimin Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi

in: Farklı Perspektiflerden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Burcu Yavuz Tiftikçigil, Editor, Nobel, Ankara, pp.313-340, 2021

ABD-Çin Ticaret Savaşı ve Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

in: Yükselen Asya: Makro Göstergeler, Çevre, Enerji, Büyüme İlişkileri ve Kalkınma Deneyimleri, Hatice Erkekoğlu ve Kıvanç Halil Arıç, Editor, Ekin, Bursa, pp.195-215, 2020

Alfred Marshall. Eşitsizlik Kaçınılmaz mı?

in: Büyük Ekonomistler, Mustafa Deniz, Editor, Salon Yayınları, Konya, pp.117-145, 2020

Yunanistan'da Bölgesel Kalkınma Ajansları

in: Avrupa Birliği'nde Bölgesel Kalkınma Ajansları, Didem Saygın,Mesut Savrul, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.163-197, 2019

Depremler ve Ekonomik Sonuçları: Gölcük Depremi Örneği

in: Güncel Sorunlarıyla Türkiye Ekonomisi:Dinamik Bir Analiz, Barış Aytekin, Editor, İksad Publising House, Washington, pp.293-324, 2019

Yunanistan’da Bölgesel Kalkınma Ajansları

in: Avrupa Birliği’nde Bölgesel Kalkınma Ajansları, Didem Saygın,Mesut Savrul, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.163-188, 2019

CONCENTRATION AND COMPETITIVE ANALYSIS OF GSMMARKET IN TURKEY

in: Politico Economic Evaluation of Current Issues, Selçuk Koç, Ayhan Orhan, Sema Yılmaz Genç, Editor, Cambridge, Cambridge, pp.88-99, 2018

Expert Reports

Yığın Yapı İnşaat

Sakarya Adliyesi, pp.5, Sakarya, 2019