Genetik absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda kardiyovasküler değişiklikler üzerinde kök hücre tedavisi ve klasik tedavinin etkilerinin araştırılması


Creative Commons License

Demirtaş Şahin T. , Utkan T.(Executive), Yazır Y. , Karson A. , Karaöz E., Halbutoğulları Z. S.

TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2014
  • End Date: November 2016

Project Abstract

Amaç: Bu çalışmada, genetik absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda nöral kök hücre (NKH) tedavisi ve kronik etosüksimid tedavisinin absans epilepsideki etkililiği ve gözlenebilecek olası kardiyovasküler değişiklikler üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: 2 aylık Wistar ve WAG/Rij sıçanlar; Kontrol, NKH, Sham ve Etosüksimid gruplarına ayrıldı. NKH gruplarına fetal medial gangliyonik eminens (MGE) kaynaklı NKH transplantasyonu yapıldı ve hücrelerin farklılaşması için 3 ay süre verildi. NKH’lerin nöron, astrosit, oligodendrosit ve GABAerjik nöronlara farklılaşmaları in vitro ve in vivo olarak saptandı. Etosüksimid grupları ise 3 ay kronik etosüksimid tedavisi aldı. Süre sonunda tüm gruplarda EEG kayıtları alınarak diken dalga deşarjlarının (DDD) sayı, ortalama süre ve toplam süresi değerlendirildi. Sonrasında gruplar 2 alt gruba ayrıldı ve 1. alt gruplarda ortalama arteriyel kan basıncı (OAB) ve kalp hızı (KH) ölçümü, 2. alt gruplarda hayvanların izole edilen torasik aortalarında in vitro izole organ çalışmaları yapıldı. Ayrıca serumda ve somatosensoriyel kortekste TNF-α ve IL-1β düzeyleri ölçüldü. Torasik aorta dokularında immunohistokimyasal olarak endoteliyal nitrik oksid sentaz (eNOS) ve indüklenebilir nitrik oksid sentaz (iNOS) ekspresyonları saptandı Bulgular: MGE kaynaklı NKH’lerin in vitro ve in vivo ortamda astrosit, nöron, oligodendrosit ve GABAerjik nöronlara farklılaştığı gösterildi. Etosüksimid ve NKH tedavisi WAG/Rij sıçanlarda DDD’ları kontrol ve sham gruplarına göre toplam süre, ortalama süre ve sayı açısından anlamlı olarak azalttı. WAG/Rij kontrol, NKH ve sham gruplarında OAB değeri Wistar kontrol grubuna göre anlamlı olarak fazla bulundu. KH, Wistar etosüksimid grubunda Wistar kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldı. KCl kasılma yanıtlarında Wistar kontrol grubuna göre Wistar etosüksimid grubunda anlamlı artma, WAG/Rij kontrol grubunda anlamlı azalma saptandı. Karbakol gevşeme yanıtlarında Wistar kontrol grubuna göre WAG/Rij kontrol grubunda anlamlı artma, Wistar etosüksimid grubunda anlamlı azalma gözlendi. SNP yanıtlarında anlamlı bir fark bulunmadı. Hem serumda hem de somatosensoriyel kortekste Wag/Rij sıçanlarda Wistar sıçanlara göre TNF-α düzeylerinde artış olduğu, NKH tedavi grubunda ise kontrollerine geri döndüğü gösterilmiştir. Ancak etosüksimid grubunda anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. 3 Sonuç: Absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda ve uygulanan etosüksimid tedavisine bağlı olarak NKH grubuna göre kardiyovasküler fonksiyonlarda değişiklikler gözlenmiştir. NKH tedavisi, absans epilepside klasik antiepileptik tedaviye alternatif olarak umut vadetmektedir.