Hemşirelik Bakımını Olumsuz Etkileyen Etmenler ile Hemşirelerin Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Mert Boğa S. , İlter G., Aydın Sayılan A., Kersu Ö., Baydemir C.

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, vol.4, no.3, pp.251-260, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.5336/healthsci.2019-65513
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences
  • Page Numbers: pp.251-260

Abstract

ÖZET Amaç: Hemşirelik bakımını olumsuz etkileyen etmenler ile hemşirelerin stresle başa çıkma yöntemleri

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel-tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın

örneklemini bir üniversite hastanesinde çalışan 184 hemşire oluşturdu. Araştırmada verileri

toplamak amacıyla “hemşire tanıtım formu” ve “stresle başa çıkma tarzları ölçeği” kullanıldı. Sürekli değişkenler

ortalama±standart sapma, medyan (25.-75. persentil), kategorik değişkenler ise sayı (yüzde) olarak

ifade edildi. Gruplar arasında normal dağılım göstermeyen değişkenlerin karşılaştırılması Mann

Whitney-U testi, sayısal değişkenler arasındaki ilişki ise Spearman korelasyon analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: Hemşirelerin stresli durumlarda en çok kullandığı başa çıkma yöntemlerinin boyun eğici yaklaşım

(11,51±3,7) ve çaresiz yaklaşım (13,22±4,65) olduğu bulundu. Hemşirelik bakımını olumsuz etkileyen

etmen olarak “istediği serviste çalışamamayı” belirten hemşirelerin iyimser yaklaşım (p=0,020) ve

sosyal destek arama puanının (p=0,047), “bakım için yeterli zamanın olmamasını” belirtenlerin ise çaresiz

yaklaşım puanının (p=0,019) anlamlı olarak daha düşük olduğu; hemşirelik bakımını olumsuz etkileyen

bazı etmenlerde (sırasıyla, p=0,010; p=0,004; p=0,008) lisans ve üzeri mezunu hemşirelerin sosyal

destek arama puanının anlamlı olarak daha düşük olduğu; hemşirelerin hemşirelik bakımını olumsuz etkileyen

etmenlere göre sosyal destek arama puanı ile hemşirelik bakımına verdikleri puan arasında istatistiksel

olarak negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulundu. Sonuç: İstediği klinikte çalışamayan, bakım

için yeterli zamanı olmadığını ifade eden, lisans ve üzeri mezunu olan hemşirelerin stresle başa çıkmada

etkin yöntemleri kullanmadığı, hemşirelik bakımına verilen puan arttıkça sosyal destek arama yönteminin

azaldığı saptandı. Hemşirelik bakımını olumsuz etkileyen etmenleri azaltmak ve hemşirelik bakım

kalitesini artırmak için, hemşirelerin stresle başa çıkmada etkin yöntemleri kullanmaları konusunda desteklenmesi

gerektiği düşünüldü.