Şizofreni ve Şizoaffektif Bozukluk Tanısı Almış Hastalarda Çalışma Yaşamının İncelenmesi: Bir Pilot Çalışma


Kaytaz B. N. , ABUT F. B. , YILDIZ M.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.13-17, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.13-17

Abstract

Objective: It was aimed to conduct an in-depth study about the working life of a group of patients with schizophrenia and schizoaffective disorder.

Method: This study was conducted with 90 patients with schizophrenia and 10 with schizoaffective disorder from Kocaeli University Faculty of Medicine, Psychiatry Service and Polyclinic. 20-minute interviews were carried out with the patients using a working life form that was developed by the researchers. The obtained data were analyzed using descriptive statistics.

Results: 78% of the patients were males, 18% were married and 86% were living with family. Mean age was 40 and level of education was 9 years. Mean age of onset was 23.5 years, average number of hospitalization was 3 and hospitalization duration was 87 days. Patients had one work experience on average both before and after the illness. Only 10% were currently working and 14% were never employed. Expected duration of work was 22 years; however, total working time before the disease was 3.5 years and the working time after the disease was found as 2.4 years. It was also found that 71% of the employed patients worked in temporary jobs and 70% had problems at workplace.

Conclusions: Most of the patients were unemployed and although they had worked for 3.5 years in the expected working time of 5 years before the disease, they were employed for only 2.4 years over the expected working time of 17 years after the disease. These results show the destructive effect of the disease and also indicate the importance and necessity of job placement and vocational rehabilitation of the patients. This study is planned to be proceeded as multi-centered and with bigger sample size.

Amaç: Bir grup şizofreni ve şizoaffektif bozukluk hastasında iş yaşamının derinlemesine incelenmesi amaçlandı.

Yöntem: Çalışma, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri servis ve polikliniğinde takip edilen 90 şizofreni, 10 şizoaffektif bozukluk tanılı hasta ile yürütüldü. Hastalarla gerçekleştirilen 20 dakikalık görüşmelerde araştırmacıların geliştirdiği iş yaşamı formu kullanıldı. Elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiklerle çözümlendi.

Bulgular: %78’i erkek, %18’i evli ve %86’sı ailesiyle yaşayan hastaların yaş ortalaması 40 ve eğitim düzeyi 9 yıl idi. Hastalığın başlangıç yaşı ortalama 23.5, toplam hastane yatış sayısı 3 ve yatış süresi ortalama 87 gün idi. Hastaların, hastalanmadan önce ve sonra ortalama bir iş deneyiminin olduğu, sadece %10’unun aktif olarak çalıştığı ve %14’ünün yaşam boyu hiç çalışmadığı saptandı. Hastalardan 18 yaşından sonra beklenen çalışma süresi 22 yıl iken, hastalık öncesi toplam çalışma süreleri 3.5 yıl ve hastalık sonrası toplam çalışma süreleri ortalama 2.4 yıl idi. Çalışan hastaların genellikle (%71) geçici işlerde çalıştığı ve iş yerinde sorunlar yaşadığı (%70) belirlendi.

Sonuç: Hastaların çoğunluğunun çalışmaması ve hastalık öncesinde beklenen 5 yıllık çalışma süresince 3.5 yıl çalıştıkları halde hastalık sonrasında 17 yıllık beklenen çalışma süresince yalnızca 2.4 yıl çalışmaları hastalığın yıkıcı etkisini ve işe yerleştirim ve mesleki iyileştirimin gerekliliğini göstermektedir. Çalışmanın daha büyük örneklemle çok merkezli yürütülmeye devam edilmesi planlanmaktadır.