Y Kuşağının Kariyer Algısı Kariyer Değişimi ve Liderlik TarzıBeklentilerinin Araştırılması


Creative Commons License

Akdemir A., Konakay G. , Demirkaya H. , Noyan A. G. , Demir B., Ağ C., ...More

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.11-42, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.11-42

Abstract

ÖZET Bu araştırmanın amacı, y kuşağının kariyer algısını, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerini belirlemektir. Y kuşağının bireysel özellikleri tespit edilmiş ve bu bireysel özeliklerin iş yaşamına etkileri incelenmiştir. Y kuşağı-yönetim ilişkisi liderlik tarzı beklentileri sorgulanmış, Y kuşağının yönetime ve yöneticiye bakışı yönetim fonksiyonları kapsamında değerlendirilmiştir. 543 çalışan y kuşağının çalışma koşulları faktör analizi ile tespit edilmiş, demografik verilere dayalı değişkenlerden etkilenme derecesinde cinsiyet değişkeni için t-testi ve yaş, eğitim, sektör, çalışılan pozisyon için kruskal Wallis testi yapılmıştır. Y kuşağının liderlik tarzı beklentileri ile ilgili görüşleri ortalama ve standart sapmalar ile belirlenmiş ve literatürü destekleyen anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kuşak, Y Kuşağı, Liderlik, Yönetim 

ABSTRACT The main purpose of this study is to set the expectations of career change, perception ,and leadership styles of Generation Y. In this study,individual traits of Generation Y and their effects on business life have been investigated. Generation Y-Management relationship has been questioned in context of leadership style expectations and the point of view of Generation Y into management and managers has been evaluated. Working conditions of Generation Y members working for companies (private sector) including 543 have been determinated through factor analysis. In context of being effected degree for gender variable of variables based on demographic data ,T test has been examined and for age, education,industry and position of laborer,the test of Kruskal Wallis has been implemented.The opinions of Generation Y of leadership styles have been set together with avarage (mean) and standard deviation.Finally significant results, which favors the literature ,have been obtained. Key Words: Generation, Generation Y, Leadership, Management