Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

İaşe Temelli Ekonomik Model: Osmanlı Örneği

Düzce İktisat Dergisi, vol.1, no.1, pp.69-81, 2020 (Other Refereed National Journals)

İktisadın Matematizasyonu, Marshall’dan Keynes’e Mises’den Hayek’e Buchanan’dan Coase’a:Matematiksel İktisada Yönelik Eleştiriler

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.161-189, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Politik İktisadin Gelişiminde İskoç Aydinlanmasinin Etkisi

HUKUK VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.132-146, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İktisatta Formalizm, Aksiyomatizasyon, Optimizasyon Ve Matematizasyon Akimi

Ekonomi Bilimleri Dergisi, vol.12, no.2, pp.233-263, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

General Data Protection Regulation: A Transformative Law

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.12, pp.209-216, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Guy Ritchie Sinemasında İktisadi Temalar: Sherlock Holmes Karakteri Üzerinden Bir Okuma

Journal of Emerging Economies and Policy, vol.5, no.2, pp.5-10, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Transformation of Europe Socio-Economics In The Wake of General Data Protection Regulation (GDPR)

Journal of Emerging Economies and Policy, vol.5, no.1, pp.5-16, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sosyal Devletin Evriminde Vergilendirmenin Toplum-Devlet Çatışması Üzerindeki Etkisi

Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.81-98, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Quranic Principles of Universal Law on The Quranic Exegesis

Bilimname, vol.2019, no.39, pp.165-186, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

The Queen Asked: State of Mainstream Economics

Economic Thought and Practice, vol.2, pp.235-251, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Urban Space: Universal Pursuit of Happiness

Revista Científica Monfragüe Resiliente, vol.1, no.1, pp.291-312, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hidrolik Keynesyen Yaklaşımın Bir Eleştirisi: Dengesizlik Keynesciliği

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.107-119, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilişim Teknolojisindeki Gelişimin Sosyoekonomik Etkileri

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.264, no.1, pp.264-275, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Hegemony War In Bretton Woods: John Magnard Keynes And Harry Dexter White

MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS, vol.8, no.4, pp.18-23, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Reformist Outlook on Mainstream Economics: John Kenneth Galbraith

MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS, vol.8, no.4, pp.24-32, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Research on Okun's Law's Validity in Turkey with Granger Causality Test (1988-2016)

MODERN JOURNAL OF LANGUAGE TEACHING METHODS, vol.8, no.4, pp.33-43, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Oyun Teorisi ve Nash’in Denge Stratejisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.0, pp.419-440, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yeni Keynesyen Piyasa Etkinliği ve Joseph Eugene Stiglitz

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.444-471, 2017 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Devleti’nde Reklamın Tarihsel Gelişimi ve Ekonomiye İlk Yansımaları

Sosyal Bilimler Metinleri, vol.1, no.1, pp.86-104, 2017 (Other Refereed National Journals)

İktisadi Düşüncede Değerin Kaynağı Sorunsalı

Çalışma ve Toplum, vol.1, no.1, pp.667-680, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bölgeler Arası Ekonomik Entegrasyon Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış

Sosyal Bilimler Metinleri, vol.1, no.1, pp.502-515, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Changing Role of the State during the Development of the Economic Though Mercantilism Physiocracy and Classical Economics

International Journal of Scientific Engineering Research, vol.7, pp.552-556, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Sürgün Bir Alman Neoliberal Wilhelm Röpke

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.23-34, 2016 (Other Refereed National Journals)

Neoklasik İktisadi Düşünceye Eleştirel Bir Bakış : Thorstein Bunde Veblen

Balkan Journal of Social Sciences, vol.5, pp.106-114, 2016 (Other Refereed National Journals)

İbni Haldun’un Devlet Anlayışı Çerçevesinde “RefahDevleti” ve “İktisadi Kalkınma” Düşüncesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.141-154, 2015 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Devleti’nden Günümüze Liberal İktisadi Düşüncenin Gelişimi

Akademik Bakış Dergisi, vol.1, pp.1-11, 2013 (Other Refereed National Journals)

Comparing the Success of Students Placed by Examination and through Open Admission to the Vocational Schools

International Journal of Business and Social Science, vol.2, pp.71-76, 2011 (Other Refereed National Journals)

The Historical Evolution of the Capital Accumulation in the Capitalist System

International Journal of Business and Social Science (IJBSS), vol.2, pp.268-274, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ortaçağın Sosyoekonomik Düzeni: Feodalizm

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, pp.226-241, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

John Kenneth Galbraith’ın Yerleşik İktisadın Varsayımlarına Yönelik Eleştirileri

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol.1, pp.103-113, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Evaluation on the SocioEconomic Impacts of the Ottoman State’s Narh Application

International Symposium on Economic Thought, Kocaeli, Turkey, 28 - 30 November 2020, pp.199-206 Sustainable Development

The Rule of Law and Economics: Half Truths

International Symposium on Economic Thought (, Kocaeli, Turkey, 28 - 30 November 2020, pp.329-3370 Sustainable Development

From RCD to ECO: Challenges and Beyond

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2019

Poverty in Muslim Countries: Policy Recommendations Over The Gulf Cooperation Council

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Turkey, 7 - 08 December 2019 Sustainable Development

Okun Yasasının OECD Ülkeleri İçin Geçerliliği Üzerine Panel Veri Analizinin Uygulanması (1990:2017)

VI. International Conference on Applied Economics and Finance, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 November 2019

Drawing An Effective Solution for Globalization of A Technology Startup Company

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY, İstanbul, Turkey, 9 - 10 November 2019

What Is The Role of Environmental Taxes in The Reduction of Greenhouse Gas Emission?

INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY, İstanbul, Turkey, 8 - 10 November 2019 Sustainable Development

Kurumsal İktisat Perspektifinden Vergi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMYAND POLICY, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019

Neoklasik Ortodoksi’nin Matematiğine Dair Mektuplar

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019

Dünya Enerji Piyasasında Küresel Para İkilemi: Dolar/Euro Dönüşümünün Etkileri

International Congress of Energy, Economy and Securi ty, İstanbul, Turkey, 6 - 07 April 2019

Collaborative Spatial Planning for Sustainable Growth in the European Union

The International Congresson Sustainable Development,Public Management andTerritorial Governance, Dabrowa Gornicza, Poland, 29 - 31 May 2019 Sustainable Development

The Power That Determines Political And Economic Policies Of Medieval Europe:The Knights Templar

V. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 April 2019

İktisat Metodolojisinin Evriminde Fizyokratların Rolü

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 20 - 21 April 2019

Rise of Financial Rulership in the Late-Mediaeval Period of Florence: Bank of Medici

V. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 10 April 2019

Quranic Principles of Universal Law on The Quranic Exegesis

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2019

Göç Teorilerine Kısa Bir Bakış, Gerçekler ve Efsaneler

Kartepe Zirvesi Göç, Mültecilik ve İnsanlık, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2018 Sustainable Development

Beveridge Eğrisi Yardımı ile Açık İş Pozisyonlarının Analizi

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018

Kasvetli İktisat Bilimine Farklı Bir Bakış: Piero Sraffa’nın Ortodoks İktisat Kuramı Eleştirisi

IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Aydın, Turkey, 28 - 30 November 2018

Ana Akım İktisadın Gelişmesinde Washıngton Uzlaşması’nın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Aydın, Turkey, 28 - 30 November 2018

Türkiye Kaya Gazı Potansiyelinin Cari Açık Sorunu Üzerindeki Olası Etkileri

International Congress of Energy, Economy and Security, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2018

İslam Ekonomisi’nde Kaydi ve Sanal Paraya Retorik Bir Bakış

International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2018

THE POTENTIAL IMPACT OF THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON THE FINANCIAL SECTOR

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES, Skopje, Macedonia, 7 - 11 August 2018

Islamıc Bankıng and Islamic Finance in Bahrain

III. International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Skopje, Macedonia, 7 - 11 August 2018

Galata Bankerlerinin Osmanlı Finans Sistemi Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.214

17. ve 18. Yüzyılda Osmanlı Mali Bunalımlarının Para Sistemine Etkisi

International Congress of Management, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.216

İslam İktisat Metodolojisinin “Manevi Sermeye” Unsurları

INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS, İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2018

The Impact Of “Uncertainty” And “Expectations” On The Functionality Of Rationality: An Evaluation Of Behavioral Economics

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 07 December 2017, pp.127-128

Possible Effects Of Artificial Intelligence On The Economy

3rd International Conference on Applied Economics and Finance, Kyrenia, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 07 December 2017, pp.129

Hidrolik Keynesyen Yaklaşımın Bir Eleştirisi: Dengesizlik Keynesciliği

International Congress Of Management Economy And Policy, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017, pp.720-736

Institutional Change In The Context Of The New Institutional Economics: The Effects To Institutional Change Of The Expense RD In Turkey

3. International Conference On The Changing World And Social Research, Rome, Italy, 8 - 10 August 2017, pp.240-258

Görünmez El’in Modern Yaklaşımları

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.257-272

İslam İktisadı’nda Bireyin Tercihleri: Homo Economicus ve Homo Islamicus’un Karşılaştırılması

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 October 2017, pp.82-83

International Energy Policies and Reflections of Turkey

IV.IMCOFE International Multidisciplinary Congress of Eurasia, İstanbul, Turkey, 23 - 25 August 2017, pp.535-546

General Assessment of the Chicago School in the Development of Economic Thought

44th Annual Meetings of theHistory of Economics Society, Brooklin, Canada, 22 - 26 June 2017

Politika Biliminin İktisadi Analizi: Virgina Politik İktisat Okulu

2nd International Conference on ”Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, Athens, Greece, 6 - 07 September 2017

1923-1924 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Sosyokültürel ve Ekonomik Sonuçları

2nd International Conference on ”Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences”, Athens, Greece, 6 - 08 September 2017

Üniversite Öğrencilerinde Karar Verme Becerileri: Kocaeli Meslek Yüksekokulu Örneği

International Congress Of Management Economy And Policy, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.880-891

Türkiye’de İnovasyon Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasındaki Etkileşimin Ekonomik Etkileri

International Congress Of Energy, Economy And Security, İstanbul, Turkey, 25 March 2017, pp.81 Sustainable Development

İslam Ekonomisi’nde Atık Yönetiminin Yeri Ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

International Congress Of Islamic Economy, Finance And Ethics, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2017, pp.163-164

Beşeri Sermaye ve Gelir Dağılımı İlişkisi: OECD Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması

European Congress On Economic Issues, Kocaeli, Turkey, 30 March - 01 April 2017, pp.57-58 Sustainable Development

İslam İktisadı Perspektifinde Toplumsal İlişkiler, Bölüşüm ve Mülkiyet Kavramları

International Congress Of Islamic Economy, Finance And Ethics, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2017, pp.55-67

Kurumsal İktisadi Düşüncenin Terminolojik ve Metodolojik Bir Değerlendirmesi

European Congress On Economic Issues, Kocaeli, Turkey, 30 March - 01 April 2017, pp.105

The Effect Of Scottish Enlightenment On Development Of Political Economy

Humanities And Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 1 - 03 January 2017, pp.241-249

Türkiye de Beşeri Sermayenin Yoksullukla Mücadele ve Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri

2. International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 06 December 2016 Sustainable Development

Politika Ekonomi İlişkileri Üzerine Teorik Yaklaşimlar Politik Konjonktür Teorileri

2. International Conference on Applied Economics and Finance, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 06 December 2016, pp.247-261

Piyasa Aksaklıklarında Devletin Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.333-339

Bretton Woods’da Hegomanya Savaşı John Magnard Keynes ve Harry Dexter White

1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.443-448

İktisadi Düşüncenin Gelişiminde Girişimcilik Kavramina Genel Bir Bakiş

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.4, pp.5301-5315 Sustainable Development

Osmanli Devleti’nde Reklamin Tarihsel Gelişimi ve Ekonomiye İlk Yansımaları

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.3, pp.2667-2685

Bölgeler Arası Ekonomik Entegrasyon Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.2, pp.2355-2370

İşletmelerde Oligopolistik Yapılanmaya Karşı Dengeleyici Güç ve Teknostrüktür Kavramı

9. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.3282-3288

Meslek Yüksekokulu Eğitiminde Yaşanan Sorunların Bir Sonucu: Motivasyon Eksikliği

2. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2011), Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2011

Küresel Sistemde Bilginin Toplumsallaşma Süreci ve Sosyoekonomik Değişim Paradoksu

8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2010 Sustainable Development

Küreselleşme Olgusu ve Bilgi Toplumunun Gelişme Dinamiklerinin Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri

8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 28 - 31 October 2010

Books & Book Chapters

Management and Conservation of Mediterranean Environments

in: Management and Conservation of Mediterranean Environments, Rui Alexandre Castanho,José Martín Gallardo, Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.1, 2021

Davranışsal İktisat, Deneysel İktisat Ve Nobelite

SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Yayınları, 2020

Classical And Contemporary Economic Thought In Islam: A Comparative Analysis of Ibn Khaladun’s “Muqaddimah” and Muhammad Baqir Al-Sadr’s “Iqtisaduna”

in: CURRENT ISSUES / PROBLEMS IN SOCIAL SCIENCES: AN EVALUATION FROM AN ECONOMIC PERSPECTIVE, Barış AYTEKİN, Editor, İksad, Ankara, pp.136-173, 2020 Creative Commons License

Classical and Contemporary Economic Thought in Islam: A Comparative Analysıs of Ibn Khaladun’s “Muqaddimah” And Muhammad Baqır Al-Sadr’s “Iqtisaduna”

in: Current Issues / Problems In Social Sciences: An Evaluation From An Economic Perspective, , Editor, İksad, pp.136-173, 2020

United States-China Trade War 2019 Its impacts on European Economies

in: Cross-Border Cooperation (CBC) Strategies for Sustainable Development, , Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.132-151, 2020 Sustainable Development

Avusturya Okulu’nun Piyasa Sosyalizmi Eleştirisi: Oskar Lange’nin Deneme-Yanılma Yöntemi ve İktisadi Hesaplama Tartışmaları

in: Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları II, Ayhan ORHAN,Muhammed Rıdvan İNCE,Sedanur DEMİR, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.376-402, 2019

Göç Teorilerine Kısa Bir Bakış, Gerçekler ve Efsaneler

in: Yönetim İnovasyon (Sosyo- Ekonomik Sosyo-Kültürel Gelişmeler), Doç. Dr. Zekeriya NAS, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.119-140, 2019

Collaborative Spatial Planning for Sustainable Growth in the European Union

in: New Horizons in Social, Human and Administrative Sciences, , Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.183-206, 2019

An Overview of Turkey’s National Energy Policies

in: Politico Economic Evaluation of Current Issues, Selçuk Koç,Ayhan Orhan,Sema Yılmaz Genç, Editor, CAMBRIDGE INTERNATIONAL ACADEMICS (Glasstree), London, pp.143-164, 2018

A Polıtıco-Economic Evaluation on International Credit Rating Agencies

in: Politico Economic Evaluation of Current Issues, Selçuk Koç,Ayhan Orhan,Sema Yılmaz Genç, Editor, CAMBRIDGE INTERNATIONAL ACADEMICS, London, pp.49-74, 2018

Görünmez El’in Modern Yaklaşımları

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar 5, Levent AYTEMİZ, Ekrem KARAYILMAZLAR, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.181-194, 2018

Institutional Change in the Context of New Institutional Economics: Effects of RD Expenditures on the Institutional Change in Turkey

in: Economic and Social Issues: Global and Local Perspective, Ayhan ORHAN, Sema YILMAZ GENÇ, Nuray TERZİ, Editor, Cambridge International Academics, Glasstree Academic Publishing, London, pp.141-156, 2018

Differences of Joseph Alois Schumpeter and Friedrich August von Hayek in Economic Understanding

in: Economic and Social Issues: Global and Local Perspective, Ayhan ORHAN, Sema YILMAZ GENÇ, Nuray TERZİ, Editor, Cambridge International Academics, Glasstree Academic Publishing, London, pp.85-94, 2018

İslam İktisadı Perspektifinde Toplumsal İlişkiler, Bölüşüm ve Mülkiyet Kavramları

in: İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar, İlhan EROĞLU, Yusuf TEMÜR, Serkan KEKEVİ, Editor, EKİN YAYINEVİ, Bursa, pp.166-187, 2017

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorununun YapısalNedenleri ve Sürdürülebilirliği (2002-2016)

in: Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları, Selçuk Koç, Sema Yılmaz Genç, Kerem Çolak, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.101-130, 2017

An Evaluation Of Ibni Khaldun’s Economical World Of Thoughts

in: Globalisation Dimensions Impacts Global Studies Series Vol 2, Hilal Yıldız, İsmail Şiriner, Farhang Morady, Editor, IJOPEC Publication (London / United Kingdom, İstanbul / Turkey)International Journal of Politics Economics, London, pp.47-65, 2015

Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları

in: Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar, Meriç SUBAŞI ERTEKİN, Editor, Anadolu University, Eskişehir, pp.138-159, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.1, 2020

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.1, 2020

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.1, 2020

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.1, 2020

Atatürk Ansiklopedisi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.1, 2020

Other Publications

KURUMSAL İKTİSAT

Lecture Note, pp.1-25, 2020 Creative Commons License