Burnout, Stress Coping and Help-seeking Attitudes of Istanbul European Side Fitness Coaches


Creative Commons License

Kaygusuz Ş., Karagün E.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.35, pp.125-147, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 35
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.125-147

Abstract

Bu çalışmanın amacı, İstanbul İli Avrupa Yakası’nda bulunan fitness antrenörlerinin tükenmişlik duygusu, stresle başa çıkma ve yardım arama tutumlarını belirlemektir. Belirlenen bu özelliklerin de; yaş, cinsiyet, günlük mesai saati, başka bir meslekle uğraşma, düzenli spor yapma ve ortalama haftalık yapılan antrenman saati gibi değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda; Avrupa Yakası’nda bulunan 129’u kadın 272’si erkek olmak üzere toplam 401 fitness antrenörüne demografik özelliklerini belirlemek amacı ile araştırmacıların oluşturduğu Kişisel Bilgi Formu, Çapri (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Tükenmişlik Ölçeği, Türküm (2002) tarafınfan Türkçe’ye uyarlanan Stresle Başa Çıkma Ölçeği ilee Özbay, Palancı ve Koç (1999) tarafından geliştirilen Yardım Arama Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.00 paket programında analiz edildiğinde; normal dağılıma uymadıkları için Man Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.Analiz sonuçlarına incelendiğinde tükenmişlik duygu durum puanları yaşa göre, stresle başa çıkma puanları ise yaş ve düzenli spor yapma durumlarına göre anlamlı bulunmuştur. Yardım arama tutumları ise cinsiyet ve düzenli spor yapma durumlarına göre anlamlı farklılık göstermiştir.