THE VALUE AND EFFICACY OF HISTOPATHOLOGIC CRITERIA FOR THE DIAGNOSIS OF EARLY STAGE MYCOSIS FUNGOIDES


Creative Commons License

Eruyar A. T. , Seçkin S.

Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, vol.17, no.4, pp.217-227, 2007 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 4
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.217-227

Abstract

Objectıve: Our aim to determine the frequency of histopathologic features in the biopsies diagnosed as mycosis fungoides ( MF) early stage and to evaluate the value of the diagnostic criteria of MF early stage claimed to be reliable by several published data. Materıal and Methods: One hundred twenty-two skin biopsies that were clinically suspected of MF and pathologically evaluated and reported as consistent with MF early stage were included in this study. Totally 90 skin biopsies which were histopathologic simulators of MF early stage and/or clinically suspicious for MF were also included in this study. Thirteen different histopathologic parameters classified as epidermal changes, dermal changes and lymphocytic atypia were reviewed in total of 212 skin biopsies. Results: Histopathologic evaluation of 13 different parameters by employing multivariate logistic analysis has shown the presence of basal alignment of lymphocytes, the fact that epidermal lymphocytes are larger than dermal lymphocytes and accompanying disproportionate epidermotropism are independent diagnostic factors. Those factors also have more differential diagnostic powers. On the other hand, due to their specificity of 100%, the differential diagnostic power of Pautrier microabscesses and prominent lymphocytic atypia has been established albeit the rare occurrence of these at MF early stage. Conclusion: We thought that the presence of basal alignment of lymphocytes, epidermal lymphocytes are larger than dermal lymphocytes and disproportionate epidermotropism were reliable histopathologic features for diagnosis of MF early stage when the clinicopathologic correlation was provided.

Keywords: Mycosis fungoides; pathology; diagnosis

Amaç: Amacımız mikozis fungoides (MF) erken dönem biyopsilerinde gözlenen histopatolojik bulguların sıklığını belirleyerek literatürde tanısal açıdan güvenilir oldukları iddia edilen özelliklerin histopatolojik önemini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya klinik olarak MF düşünülen ve patolojik olarak MF erken dönem ile uyumlu olarak değerlendirilen ve rapor edilen 122 biyopsi materyali dahil edildi. Bunun yanı sıra MF erken dönemi ile benzer histopatolojik görünüme sahip ve/veya klinik olarak MF şüphesi olan toplam 90 biyopsi materyali kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Toplam 212 biyopsi materyalinde epidermal değişiklikler, dermal değişiklikler ve lenfositik atipi olmak üzere 3 ana başlık altında 13 farklı histopatolojik değişken incelendi. Bulgular: Histopatolojik olarak değerlendirilen 13 farklı değişken içerisinde, çok değişkenli analiz yöntemi ile bazal tabakada lenfosit dizilimi, epidermal lenfositlerin dermal lenfositlerden büyük olması ve bu kriterlere eşlik eden uygunsuz epidermotro-pizmin MF erken dönemi için bağımsız tanısal faktörler olduğu ve diğer histolojik bulgulara göre ayırıcı güçlerinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşıldı. Bunun yanı sıra Pautrier mikroabsesi ve belirgin lenfositik atipinin MF erken dönem lezyonlarında nadir görülmelerine rağmen özgüllük oranlarının %100 olması nedeniyle ayırıcı güçlerinin oldukça kuvvetli olduğu saptandı. Sonuç: Klinikopatolojik korelasyon sağlandığı takdirde, elde edilen bulgular eşliğinde bazal tabakada lenfosit dizilimi, epidermal lenfositlerin dermal lenfositlerden büyük olması ve bunlara eşlik eden uygunsuz epidermotropizmin MF erken dönem tanısı için güvenilir histopatolojik kriterler olarak kullanılabilecekleri düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Mikozis fungoides; patoloji; tanı