Azerbaycan Atbulaq-Sabırabad karayolu güzergahındaki zeminlerin mühendislik jeolojisi ve jeoteknik özellikleri


Öğrenci: SADIK BOZ

Danışman: Özkan Coruk