Yabanıl tip parkin ifade eden insan nöroblastoma hücrelerinde fosfoproteom analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEHİN ZULFİGAROVA

Danışman: Gürler Akpınar

Özet:

Amaç Bu çalıĢmanın amacı; SH-SY5Y nöroblastoma hücre hattında Yabanıl tip (WT) ve mutant Parkin proteinlerinin (Q311R ve A371T) ifadesi sonrasında oluĢan fosforilasyon düzeyindeki değiĢiklikleri proteomik yaklaĢımlarla araĢtırmak, ubikitinlenme ve fosforilasyon arasındaki çapraz etkileĢime ıĢık tutmaktır. Yöntem Hücrelerden elde edilen protein özütleri iki boyutlu jel elektoforezi ile ayrıĢtırıldı. Fosforile olmuĢ proteinler ProQ Diamond boyası ile tayin edilerek protein spotları jellerden kesildi ve ardından, proteinler MALDI-TOF/TOF analizi ile tanımlandı. Bulgular WT ve mutant tetrasiklin indüksiyonu yapılmıĢ ve yapılmamıĢ hücrelerden elde edilen proteinlerden 2D tabanlı karĢılaĢtırmalı spot analizi yapıldı. Fosfoprotein boyaması sonrasında jellerde 35±3 fosforillenmiĢ protein spotu, toplamda ise Sypro boyaması sonrasında 215±15 protein spotu gözlenmiĢtir. WT Parkin ifade eden hücrelerde 10, mutant Parkin ifade eden hücrelerde ise 6 proteinin fosforilasyon seviyelerinde indüksiyon sonrası artıĢ olduğu görüldü. Sonuç Beklentimiz WT Parkin indüksiyonunun ubikuitinlasyonunu arttırarak ubikitinlenme ve fosforilasyon arasındaki çapraz etkileĢimi baskın hale getirmesi ve dolayısıyla dolaylı yoldan fosforilasyon iliĢkili yolakların düzenlenmesi yönündedir. Nitekim STRING analizinin PI3K-AKT yolağını iĢaret etmesi ubikuitin bağımlı fosforilasyon Ģemasının değiĢtiğini göstermektedir. Diğer taraftan mutant Parkin indüksiyonu sonrasında tanımlanan fosforile proteinlerin ise Parkinson hastalığı ve endoplazmik retikulumda protein iĢlenmesi ile ilgili sonuçlar alınmıĢtır. WT ve mutant Parkin eksprese eden hücrelerdeki farklı hücresel yolakların ön plana çıkması mutant Parkin'in normal WT'e göre farklı fonksiyonu olduğunu göstermiĢtir. Anahtar Sözcükler: Parkin, SH-SY5Y, 2DE, Protein Fosforilasyonu, ProQ Diamond, MALDI-TOF/TOF.