Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fault kinematic and Plio-Quaternary paleostress evolution of the Bakircay Basin, Western Turkey

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, cilt.62, sa.10, ss.1245-1261, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Compound geotourism and mine tourism potentiality of Soma region, Turkey

Arabian Journal of Geosciences, cilt.12, sa.23, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Cross-sectional anatomy and geodynamic evolution of the Central Pontide orogenic belt (northern Turkey)

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, cilt.105, sa.1, ss.81-106, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Neotectonics of the SW Marmara region, NW Anatolia, Turkey

GEOLOGICAL MAGAZINE, cilt.143, sa.2, ss.229-241, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ezine (Çanakkale) ve Çevresinin Neotektonik İncelemesi

INTERNATIONAL MARMARA SCIENCES CONGRESS , 3 - 04 Aralık 2020, ss.1-2

Ore Mineralogy of High Sulfidation Çorak-Taç Epimesothermal Gold Deposit (Yusufeli-Artvin-Turkey)

Congress for Applied Mineralogy (ICAM2019), Belgorod, Rusya, 24 - 27 Eylül 2019, ss.53-58 Creative Commons License

Bakırçay Havzası Fay Kinematiği ve Pliyo-KuvaternerPaleostress Gelişimi,Batı Türkiye

VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, ss.961-966

Soma Havzası’nın Fay Kinematikleri ve Plio-Kuvaterner Paleostress Evrimi

ULUSLARARASI KATILIMLI KAPADOKYA YERBİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.260-261

Recharge-discharge mechanism and groundwater flow dynamics of karst aquifer in the watershed of Yuvacık dam (Kocaeli, Turkey)

2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Mart 2017, ss.491-500

Kentlerin Afete Dirençliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi İzmit Kenti Örneği

5. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2015, 10 - 12 Haziran 2015, cilt.1, ss.639-644

GIS Application of Disposal of Dredge Materials

Digital Proceeding of ICOCEE – CAPPADOCIA2015, 20 - 23 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Stratigraphic comparisons along the Pontides (Turkey) based on new nannoplankton age determinations in the Eastern Pontides: geodynamic implications

Tectonic Evolution of the Eastern Black Sea and Caucasus, Sosson, M. Stephenson, R.A. Adamia, S.A., Editör, Geological Society, London, Special Publications, ss.323-358, 2017

Yusufeli'nin Mevcut Doğal Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Potansiyellerinin Geleceğe Dönük Projeksiyonu: Bir Kaynak Değerlendirme Çalışması

Yusufeli Barajının İlçeye Etkileri Mavcut Durum Potansiyel Gelecek, Doç Dr. Fatih Demirel, Editör, Yusufeli Belediyesi, 2015

Dating of the Black Sea Basin: new nannoplankton ages from its inverted margin in the Central Pontides (Turkey)

Sedimentary basin tectonics from the Black Sea and Caucasus to the Arabian Platform, Sosson, M. Kaymakci, N., Stephenson, R., Starostenko, V. , Bergerat, F., Editör, Geological Society, London, Special Publications, 2010