Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Üniversite öğrencilerinin aile aidiyetinin aileyeilişkin değişkenler açısından incelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.31, no.4, pp.1579-1598, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Aile Aidiyetlerinin Aileye İlişkin Değişkenler Açısından İncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.31, no.4, pp.1579-1598, 2020 (Other Refereed National Journals)

Üvey Aileye Sahip Gençlerde Aile Aidiyeti: Nitel Bir Analiz

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.3, pp.1171-1189, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nadir hastalıkların aileler üzerindeki psiko-sosyal, fiziksel ve ekonomik etkileri

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, no.14, pp.80-94, 2019 (Other Refereed National Journals)

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, no.13, pp.52-65, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Evsizlerin Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Sokak Yaşam Deneyimleri: Antalya Örneği

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.30, no.2, pp.417-437, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocukların Annelerinin Bağlanma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Journal of Current Researches on Health Sector, vol.8, pp.221-232, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medical Social Work Practices after Sexual Assault against Women

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.12, pp.136-147, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Bağlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.12, pp.24-34, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Biyo İktidar Açısından Sağlık Hizmetleri ve Kadın

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.20, pp.573-595, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Community Integration and Social Rights in Mental Health Area

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.10, pp.259-270, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ailelerle Sosyal Hizmet Alanında Güçlendirme Perspektifinden Aile Yılmazlığının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 20 December 2019, pp.242-246

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Psikososyal Destek

uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi 2019 Güz, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.323-327

Anne Resili Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019, Turkey, 25 - 27 October 2019

Afazili Bireylere Bakımverenlerin Yaşam Deneyimleri ve İhtiyaçları

X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 April - 01 May 2019

Sosyal Refah Çerçevesinde Göçmen Sağlığı Politikalarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.61 Sustainable Development

Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocukların Annelerinin Bağlanma Stilleri

2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.115-116

Cinsel Şiddet Sonrası Sosyal Hizmet Müdahalesi

2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.117-118

Üniveriste Öğrencilerinin Aile Aidiyetinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

2nd International Congresson Social Sciences- Humanities and Education, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 April 2018

Güvenlik Birimine Gelen Ya da Getirilen Çocuk İstatistikleri Üzerinden Türkiye’de Suça Sürüklenen Çocuk Olgusunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 ”Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği”, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017

Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerin Toplumsal Entegrasyonunda Sosyal Hakların Kullanımı

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17), Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017

Türkiye de Biyo İktidar Açısından Sağlık Hizmetleri ve Kadın

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015, Turkey, 26 - 28 November 2015

Adli Sosyal Hizmet Alanında YapılanAkademik Çalışmalar

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet, Turkey, 20 - 22 November 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Nüksü Önleme

in: Cinsel İstismar Mağdurunun ve Failinin Tedavi Planlayıcısı, Nilüfer Koçtürk, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.176-184, 2020

Tek Ebeveynli Ailelerde Yetişen Çocuklar

in: Çocuklarla Çalışma: Temel Alanlar, Uygulamalar, Güncel Tartışmalar, Figen Paslı, Hüsnünur Aslantürk, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.93-109, 2020

Toplum Ruh Sağlığı Alanında Katılım ve Özsavunuculuk

in: Toplum Temelli Ruh Sağlığında Sosyal Hizmet Uygulamaları (Vaka Örnekleriyle), Ayten Kaya Kılıç, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.241-256, 2020

Dünyada ve Türkiye’de engelli bakım modelleri

in: Engellilik Alanında Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları, Tekindal Melike, Attepe Özden Seda, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.175-198, 2020

Bilişsel Davranışçı Uygulama

in: Soyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları, Semra Saruç, Hüsnünur Aslantürk, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi Yayın No: 4036, Eskişehir, pp.78-107, 2020

Kısa Süreli Müdahale Yaklaşımları: Kriz Müdahalesi, Görev Merkezli Uygulama ve Motivasyonel Görüşme

in: Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları, Semra Saruç, Hüsnünur Aslantürk, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi Yayın No: 4036, Eskişehir, pp.132-159, 2020

Social Services Offered to Individuals Living with Rare Disease in the World Comparison with Turkey

in: Strategic Perspectives on Sustainable Development and Migration Issues in Turkey and Abroad, İmam Bakır Kanlı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.50-67, 2019

Group Work in Social Work Practices in Health Care

in: Developments in Health Sciences, Bulent OZDEMIR, Nelya L.SHAPEKOVA, Bilal AK, Hicran YILDIZ, Fugen OZCANARSLAN, Lyudmila IVANOVA, Editor, St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofija, pp.663-674, 2017