Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite öğrencilerinin aile aidiyetinin aileyeilişkin değişkenler açısından incelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.31, sa.4, ss.1579-1598, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Aile Aidiyetlerinin Aileye İlişkin Değişkenler Açısından İncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.31, sa.4, ss.1579-1598, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üvey Aileye Sahip Gençlerde Aile Aidiyeti: Nitel Bir Analiz

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.1171-1189, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nadir hastalıkların aileler üzerindeki psiko-sosyal, fiziksel ve ekonomik etkileri

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, sa.14, ss.80-94, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, sa.13, ss.52-65, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evsizlerin Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Sokak Yaşam Deneyimleri: Antalya Örneği

Toplum ve Sosyal Hizmet, cilt.30, sa.2, ss.417-437, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocukların Annelerinin Bağlanma Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Journal of Current Researches on Health Sector, cilt.8, ss.221-232, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medical Social Work Practices after Sexual Assault against Women

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.12, ss.136-147, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Bağlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.12, ss.24-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Biyo İktidar Açısından Sağlık Hizmetleri ve Kadın

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.20, ss.573-595, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Community Integration and Social Rights in Mental Health Area

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.10, ss.259-270, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ailelerle Sosyal Hizmet Alanında Güçlendirme Perspektifinden Aile Yılmazlığının Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 Aralık 2019, ss.242-246

Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Psikososyal Destek

uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi 2019 Güz, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.323-327

Anne Resili Tek Ebeveynli Ailelerin Sorunları

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019

Afazili Bireylere Bakımverenlerin Yaşam Deneyimleri ve İhtiyaçları

X. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2019

Sosyal Refah Çerçevesinde Göçmen Sağlığı Politikalarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.61

Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocukların Annelerinin Bağlanma Stilleri

2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018, ss.115-116

Cinsel Şiddet Sonrası Sosyal Hizmet Müdahalesi

2. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018, ss.117-118

Üniveriste Öğrencilerinin Aile Aidiyetinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

2nd International Congresson Social Sciences- Humanities and Education, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2018

Güvenlik Birimine Gelen Ya da Getirilen Çocuk İstatistikleri Üzerinden Türkiye’de Suça Sürüklenen Çocuk Olgusunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 ”Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği”, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2017

Ruhsal Hastalığa Sahip Bireylerin Toplumsal Entegrasyonunda Sosyal Hakların Kullanımı

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17), Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2017

Türkiye de Biyo İktidar Açısından Sağlık Hizmetleri ve Kadın

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015

Adli Sosyal Hizmet Alanında YapılanAkademik Çalışmalar

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Nüksü Önleme

Cinsel İstismar Mağdurunun ve Failinin Tedavi Planlayıcısı, Nilüfer Koçtürk, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.176-184, 2020

Tek Ebeveynli Ailelerde Yetişen Çocuklar

Çocuklarla Çalışma: Temel Alanlar, Uygulamalar, Güncel Tartışmalar, Figen Paslı, Hüsnünur Aslantürk, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.93-109, 2020

Toplum Ruh Sağlığı Alanında Katılım ve Özsavunuculuk

Toplum Temelli Ruh Sağlığında Sosyal Hizmet Uygulamaları (Vaka Örnekleriyle), Ayten Kaya Kılıç, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.241-256, 2020

Dünyada ve Türkiye’de engelli bakım modelleri

Engellilik Alanında Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları, Tekindal Melike, Attepe Özden Seda, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.175-198, 2020

Bilişsel Davranışçı Uygulama

Soyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları, Semra Saruç, Hüsnünur Aslantürk, Editör, Anadolu Üniversitesi Basımevi Yayın No: 4036, Eskişehir, ss.78-107, 2020

Kısa Süreli Müdahale Yaklaşımları: Kriz Müdahalesi, Görev Merkezli Uygulama ve Motivasyonel Görüşme

Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları, Semra Saruç, Hüsnünur Aslantürk, Editör, Anadolu Üniversitesi Basımevi Yayın No: 4036, Eskişehir, ss.132-159, 2020

Social Services Offered to Individuals Living with Rare Disease in the World Comparison with Turkey

Strategic Perspectives on Sustainable Development and Migration Issues in Turkey and Abroad, İmam Bakır Kanlı, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.50-67, 2019

Group Work in Social Work Practices in Health Care

Developments in Health Sciences, Bulent OZDEMIR, Nelya L.SHAPEKOVA, Bilal AK, Hicran YILDIZ, Fugen OZCANARSLAN, Lyudmila IVANOVA, Editör, St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofija, ss.663-674, 2017