Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARIN DİJİTALLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ”KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.47, pp.4383-4386, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETİM ELEMANLARININ OTANTİK LİDERLİK İLE AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.48, pp.4582-4585, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AKADEMİSYENLERİN AÇIK LİDERLİK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.48, pp.4643-4645, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A PREDICTIVE ANALYSIS OF FACEBOOK JEALOUSY

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, no.40, pp.172-184, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.31, pp.4769-4775, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KİMYA SEKTÖRÜNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN DÖNÜŞÜMSELLİDERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Journal of Social Humanıtıes Scıences Research, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLEN SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.15, pp.1945-1951, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLENSİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.15, pp.1945-1951, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Decision Making Styles of Students of Department of Sports

SCIENTIFIC REPORT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, vol.17, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş Arama Sürecinin Karmaşıklığı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.3, no.16, pp.53-59, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YENİLEŞİM İNOVASYON POLİTİKALARINDA YENİ MEDYA PRATİKLERİ

TURAN-SAM Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.8, no.32, pp.236-243, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÖĞRENME KURAMIKAPSAMINDA İNCELENMESİ

TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ, vol.8, no.32, pp.199-207, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

YAZILI İŞ ARAMA ARACI OLARAK ÖZGEÇMİŞTE GÖRSEL İLETİŞİM NİTELİĞİ

TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ, vol.8, no.32, pp.308-315, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yenileşim İnovasyon Politikalarinda Yeni Medya Pratikleri New Media Practices In Innovation Policies

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARIN AHLAK KAVRAMI AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.8, no.32, pp.274-284, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perspectives of Generation 2000 and Their Parents on E Communication Addiction in Turkey

International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.5, no.11, pp.51-61, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perspectives of Generation 2000 and Their Parents on E Communication Addiction in Turkey

International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI, vol.5, no.11, pp.51-61, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞ ARAMA SÜRECİNDE İŞ İLANI ÇÖZÜMLEMESİ VE İŞ ARAYAN İŞ İLANI UYUMU

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, 2015 (Other Refereed National Journals)

Research on Emotional Intelligence of Students in the Vocational Colleges of Kocaeli University in Terms of Various Variables

International Journal Of Education and Research, vol.3, no.2, pp.459-470, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

YEREL YÖNETİMLERDE Y KUŞAĞINI YÖNETME GÜÇLÜKLERİ KOCAELİ BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ

Electronic Journal Of Vocational Colleges, vol.5, pp.118-131, 2015 (Other Refereed National Journals)

İş Arama Sürecinde İş İlanı Çözümlemesi ve İş Arayan İş İlanı Uyumu

Kastomonu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi,, vol.1, 2015 (Other Refereed National Journals)

Linking Core Competence Innovation and Firm Performance

işletme araştırmaları dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş Arama Sürecinde İş İlanı Çözümlemesi ve İş Arayan İş İlanı Uyumu

Kastamonu Üniv. İİBF Dergisi, no.8, pp.25-38, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

VOLUNTEER MANAGEMENT STRATEGIES in SUMMER OLYMPIC GAMES The Period from Sydney2000 to London2012

Scientific Report Physical Education and Sport, vol.18, no.1, pp.63-67, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

COMPARISON OF SOCIAL PHYSICAL ANXIETY LEVEL Of JUDO AND WRESTLING ATHLETES

Scientific Report Physical Education and Sport, vol.18, no.1, pp.51-55, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

YEREL YÖNETİMLERDE İŞ YAŞAM DENGESİ VE ÇALIŞANDAVRANIŞI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ KOCAELİBELEDİYELERİ ÖRNEĞİ

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-18, 2014 (Other Refereed National Journals)

Examination of Decision Making Styles of Students of Department of Sport Management of School of Physical education and sport

Scientific Report Physical Education and Sport, vol.17, no.1, pp.53-62, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BOYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MARUZ KALDIKLARI KIMYASALLAR, SEBEP OLDUKLARI MESLEK HASTALIKLARI VE KORUNMA YÖNTEMLERI

International Marmara Sciences Congress (Autumn 2019), Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.1118-1120

MYO ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ENGELLEME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn), Ankara, Turkey, 01 November 2019

MYO ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK AZİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL MARMARA SOCIAL SCIENCES CONGRESS(AUTUMN), Yalova, Turkey, 1 - 03 November 2019

Akıllı Telefon ve Sosyal Medyada Saygi Dışı Davranışların İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019) 26 – 28 Nisan 2019 KOCAELİ SOSYAL BİLİMLER BİLDİRİLER KİTABI, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.1071-1074

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININBİLİŞSEL ESNEKLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019

İş Sağlığı Ve Güvenliği Öğrencilerinin Mesleki Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

İnternational Marmara Science And Social Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018

Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Başarıya İnanma Duyusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CREATIVE AND INNOVATIVE APPROACHES, ÜSKÜP, Macedonia, 18 - 20 October 2018, pp.133-138

Mathematical Reasoning of Vocational School Students

International Conference on New Horizons in Education, 18 - 20 July 2018

Gençlik Liderlik Özellikleri İle A tipi Kişilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

IMASCON- Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.1285-1290

İKTISADI İŞLETME ÇALIŞANLARININ İŞ MOTIVASYONU DÜZEYLERININ BELIRLENMESI

International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018

KOCAELI ÜNIVERSITESI İKTISADI İŞLETME ÇALIŞANLARININ MEMNUNIYET DÜZEYLERININ BELIRLENMESI

International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018

İş Sağlığı Ve Güvenliğinde İletişimin Önemi

INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION, 7 - 08 December 2017

INDECISION MANAGEMENT AND DECISIONAL PROCRASTINATION

International Trends and Issues in Communication Media Conference, 17 - 19 July 2017

İŞ ARAMA SÜRECİNİN KARMAŞIKLIĞI

Dmitri Yavorinitski 1. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, Kyyiv, Ukraine, 17 - 20 July 2017

Endüstri 4.0 Çağında Ar-Ge ve Proje Yönetimi Dersi Kapsamında Akıllı Eğitim Pratikleri

Dmitri Yavorinitski 1. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, Kyyiv, Ukraine, 17 - 20 July 2017

İş Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasında Eğitimin Önemi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017

YENI MEDYANIN EĞITIM AMAÇLI KULLANIMINA YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA ÖĞRETIM ELEMANI VE ÖĞRENCI GÖRÜŞLER

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016

VOLUNTEER MANAGEMENT STRATEGIES in SUMMER OLYMPIC GAMES The Period from Sydney2000 to London2012

7th Annual International Conference: Physical Education, Sport and Health, Pitesti, Romania, 14 - 15 November 2014

İşletmelerde Bir Rekabet Stratejisi İnovasyon Innovation as a Competitive Strategy for Business

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.280-287