Y KUŞAĞININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİNDEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İNCELENMESİ


Creative Commons License

Konakay G., Demirkaya H., Sevinç Altaş S., Morkoyunlu Yüce A., Özmen A.

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.22-33, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde girişimcilik 1980 ile 2000 yılları arasında doğan Y Kuşağı yeni bir oluşum kazanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Y kuşağının demografik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisini ölçmektir. Araştırma Y kuşağını temsil eden Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu Temel İşletmecilik dersi alan 512 öğrencisiyle yapılmıştır. Y kuşağının girişimcilik eğilimleri Yılmaz ve Sünbül tarafından 2009 yılında geliştirilen “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği” ile ölçülmüştür. Araştırmada faktör analizi, cinsiyet değişkeni için t-testi ve farklı bölümlerde eğitim, gelir, girişimci aileye sahip olma özellikleri için Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Y kuşağının girişimci aileye sahip olma özelliği ile girişimcilik eğilimleri arasında literatürü destekleyen anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kuşak, Y Kuşağı, Girişimci, Girişimcilik Eğilimleri, Değerler


INVESTIGATION OF ENTREPRENEURIAL TENDENCIES OF GENERATION Y WITH DEMOGRAPHİC VARIABLES Abstract Today entrepreneurship has changed into a new formation with Generation Y who were born between 1980 and 2000. The purpose of this study is to measure the effect of demographic characteristics of Generation Y on their entrepreneurial tendencies. The study was carried out with 512 Gen Y students of Hereke Ömer İsmet Uzunyol Vocational School of Kocaeli University who took the course titled Introduction to Management. Entrepreneurial tendencies of Generation Y were measured by using the “Entrepreneurship Scale For University Students” developed by Yılmaz and Sünbül in 2009. In the study, factor analysis was carried out. T-test was conducted for the gender variable, and the Kruskal Wallis test was carried out for the variables including education, income, having an entrepreneurial. Significant results were obtained between Gen Y with an entrepreneurial family and their entrepreneurial tendencies supporting the literature. Key Words: Generation, Generation, Entrepreneurship, Entrepreneurial Tendencies, Values