PROFESYONEL FUTBOLCULARDA ÇOK AĞIR EGZERSİZİN KAS AKTİVİTESİNE ETKİSİNİN TENSİYOMİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


İpseftel İ., Şahin D., Karadenizli Taşkın S., Nuraydın A., Ateş N.

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, vol.39, pp.1-10, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract


This research was aimed to determine the effect of educational intervention on healthy eating habits and physical activity levels of high school students. The research was conducted in two stages with a total of 800 students from 4 schools between the dates of 25.12.2016 - 31.05.2017. In the first stage, a questionnaire form consisting of 21 questions was applied to all students, and their height and weight measurements were collected. In the second stage, the planned educational intervention was implemented (n = 490) and the height and weight measurements of the students were collected again. The perception of students' body structures changed according to their genders before the intervention (p=.006), however, after the intervention, there was no correlation between the gender of students and their perception of their bodies. In addition, it was determined that the rate of those who stated that they, generally, had a healthy diet after the intervention increased from 38.8% to 52.2%. According to the results obtained from the research conducted, female students, at higher rates, perceive their weight incorrectly than male students. The intervention had little effect on the BMI of the students, while the proportion of those who had a healthy diet, and those who were physically active had increased. Based on the results obtained, it can be said that increasing the number of intervention programs and studies targeting adolescents will be effective in achieving positive results.

Keywords: Adolescent Health, Educational Intervention, Healthy Eating, Physical Activity

Bu araştırma ile, eğitim müdahalesinin lise öğrencilerinin sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyleri üzerindeki etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma iki aşamalı olarak 4 okuldan toplam 800 öğrenciyle 25.12.2016- 31.05.2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. İlk aşamada tüm öğrencilere 21 sorudan oluşan anket formu uygulanmış, boy ve ağırlık ölçümleri yapılmıştır. İkinci aşamada ise planlanan eğitim müdahalesinin uygulaması (n=490) ve tekrar öğrencilerin boy ve ağırlık ölçümleri yapılmıştır. Müdahale öncesinde öğrencilerin cinsiyetine göre vücut yapılarına yönelik algıları değişmekte (p=.006), ancak müdahale sonrasında öğrencilerin cinsiyetleri ile vücut algıları arasında ilişki bulunmamaktadır. Ayrıca müdahale sonrasında genel olarak sağlıklı beslendiklerini belirtenlerin oranının %38.8’den %52.2’ye yükseldiği saptanmıştır. Yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlara göre kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha fazla oranlarla kilosunu yanlış algılamaktadır. Müdahale öğrencilerin BKİ değeri üzerine çok az etkili olmuş, aynı zamanda sağlıklı beslenenlerin ve fiziksel olarak aktif olanların oranı artmıştır. Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak adolesanları hedef alan müdahale programlarının ve araştırmaların sayısının artırılmasının olumlu sonuçlar alınmasında etkili olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Adolesan Sağlığı, Eğitim Müdahalesi, Sağlıklı Beslenme, Fiziksel Aktivite