Cerrahi Servislerinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Algılamaları İle Memnuniyet Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Kersu Ö., Mert Boğa S. , Köşgeroğlu N., Aydın Sayılan A., İlter G., Baydemir C.

Koc Universitesi Hemsirelikte Egitim ve Arastirma Dergisi, vol.17, no.1, pp.32-39, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.5222/head.2020.032
  • Title of Journal : Koc Universitesi Hemsirelikte Egitim ve Arastirma Dergisi
  • Page Numbers: pp.32-39

Abstract

ÖZ

Amaç: Araştırmanın amacı, cerrahi servislerinde yatan hastaların

hemşirelik bakım kalitesi algılamaları ile memnuniyet durumları

arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Yöntem: Tanımlayıcı-ilişki arayıcı tipte yapılan araştırmanın örneklemini

bir üniversite hastanesinde yatan ve cerrahi girişim uygulanan 224

hasta oluşturdu. Araştırmada verileri toplamak amacıyla “Hasta Tanıtım

Formu”, “Bakım Davranışları Ölçeği -24 (BDÖ-24)” ve “Newcastle

Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği” (NHBMÖ) kullanıldı. Veriler

sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U Testi, Kruskal

Wallis Testi ve korelasyon analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 55.28±18.05 yıl, yatış süresi

8.10±13.35 gün, %62.5’i erkek, %43.3’ü ilköğretim mezunudur.

Hastaların bakım davranışları puanı 4.87 (3.95–5.37), hemşirelik bakımı

memnuniyet puanı ise 71.5 (57.00–82.75) olarak bulundu. Hastaların

bakım davranışları ölçeği tüm alt boyutları ve toplam puanı ile hemşirelik

bakımı memnuniyet toplam puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir

ilişki olduğu (p<0.05) bulundu. Hastaların yaşı ve eğitim durumları

ile güvence, bağlılık, bakım davranışları toplam puanı ve memnuniyet

toplam puanı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulundu

(p<0.05). Kadın hastaların bilgi-beceri alt boyut puanın yüksek olduğu

ve cinsiyet ile bilgi-beceri alt boyutu arasında istatistiksel olarak farklılığın

olduğu bulundu (p<0.05).