Radikal Sistektomi Yapılan Mesane Kanserli Olgular


Creative Commons License

Yaprak Bayrak B., Civriz A. H.

4th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences/ 4. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 26 September 2020, pp.766-767

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.766-767
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

GiriĢ:Mesane kanseri, üriner sistemde en sık görülen ikinci

kanserdir. %90‟ını ürotelyal karsinomlar oluĢturmaktadır. Ġnvaziv

mesane tümörlü olgularda altın standart tedavi yöntemi radikal

sistektomidir. Bu retrospektif çalıĢmamızdaki amacımız, mesane

karsinomu nedeniyle sistektomi yapılıp tanı koyduğumuz olguların

klinik- histopatolojik bulgularını, tiplerini, evrelerini, prognoz ve nüks

oranlarını irdelemektir.Materyal-Metod:Kliniğimizde mesane

karsinomu nedeniyle 2017-2020 yılları arasında radikal sistektomi

yapılan toplam 57 hasta retrospektif olarak

incelendi.Bulgular:Hastalarımızın yaĢ ortalaması 64,9 idi. 44 erkek,

12 kadın hasta mevcuttu. Tümörün histopatolojik tipine baktığımızda

53 hastada ürotelyal karsinom; 2 hastada skuamöz hücreli karsinom; 2

hastada ise yalnızca ürotelyal karsinoma-in situ mevcuttu. Tümör

boyutuna bakıldığında ortalama tümör çapı 4,1‟di. Ġki hastanın tüm

mesaneyi örneklememize ragmen neoadjuvant tedavilerden dolayı

invazyona rastlanmadı(pT0). 4 hastada yalnızca lamina propria

invazyonu izlenmiĢ olup pT1 tümördü. Bu olgular intravezikal

BCG‟ye rağmen nükslerle seyreden olgulardı. Kasa invaze(pT2) 9

hasta; perivezikal yağlı dokuya infiltre 26 hasta vardı(pT3).

Kolon,prostat veya uterusa invaze 16 hasta vardı

(pT4).TartıĢma:Mesane kanserli hastaların %20-40‟ında ilk tanı

konulduğunda ya da daha sonra progresyonla invaziv mesane kanseri

geliĢmektedir. Kasa invaze tümörlerde standart tedavi, perioperatif

mortalite-morbititesi üroloji cerrahi pratiğinin en büyük

operasyonlarının baĢında gelen radikal sistektomidir. Bazı hastalar

kasa invaze olmasa da cerrahiye yönlendirilebilir. Örneğin yüksek

riskli- sık tekrarlayan kasa invaziv olmayan tümörler, BCG tedavisine

dirençli karsinoma in-situ ve lamina propriaya invazyon gösteren

767

yüksek dereceli tümörler, transüretral rezeksiyonla kontrol altına

alınamayacak kadar yaygın mesane tümörleri. Bizim olgularımızdan,

literatüre uygun Ģekilde, BCG‟ye dirençli kasa invazyon göstermeyen

mesane tümörlü 4 hastamız cerrahiye yönlendirilmiĢti.Sonuç:Mesane

kanseri, ilk teĢhisi takiben hastaların yaĢam boyu tedavisi göz önüne

alındığında oldukça uzun bir süreci içermektedir.Doku teĢhisindeki

geliĢmeler, doğru tedaviyi kolaylaĢtırabilir.Histolojik tanı,

derecelendirme ve alt evreleme,prognoz ile güçlü bir iliĢki

göstermektedir.Son yıllarda moleküler belirteçlerin de dahil

edilmesi,evre ve prognozun tahminine yardımcı olmaktadır.Bu

amaçla, mesane kanseri olan hastaları en iyi Ģekilde değerlendirmek

ve tedavi etmek için hasta bilgilerini,histolojiyi ve moleküler

değiĢiklikleri daha iyi birleĢtiren çalıĢmalara ihtiyaç vardır.