Globalleşmenin Ekonomik Etkileri ve Krizler


Creative Commons License

Bal O.

10 th International Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Turkey, 8 - 10 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Globalleşme; Birbirleriyle mal işlemleri, çeşitliliği, değer artışları, hizmetler, uluslararası sermaye akımları, teknolojinin çok hızlı ve yaygın bir şekilde yükselmesi ve bu sayılanların ülkeler arasında giderek serbestleşmesi sayesinde ekonomik gelişmeyi ifade eder (IMF World Economic Outlook 1997). Global piyasa güçlerinin yer aldığı bir dünya tasviridir. Yukarıdaki tanıma göre globalleşmenin bir olgu olup olmadığını ele alırsak öncelikle “olgu nedir?” sorusuna cevap vermeliyiz. Olgu; yaşanılan dünyadan elde edilen veriler ve beklenen eylemlerdir. Olgunun temel özellikleri şunlardır: a) Nesneldir, b) irade dışıdır. Nesnellik; dünyadaki gerçeklerden yansıyan bir düşüncedir. İrade dışı olmak ise yapılması istenmediği halde yapılan (davranış). Yapılan bu tanımlamalara göre globalleşme; her alanda etkili olan bir olgudur diyebiliriz. Tıpkı modernleşme gibi. Nasıl ki modernleşme gerçekleştiği alanda kalmamış bir çığ gibi tüm dünyayı sarmış, her toplumu ister istemez etkilemiş ise, globalleşme olgusu da aynı özellikle yaşanan dünyanın bir gerçeği ve iradeyi aşan bir konumdadır. Tüm dünyayı Ekonomik, siyasal sosyal ve kültürel bağlamda etkileyen bir olgudur. Globalleşme kavramının merkezinde bilgi yer almaktadır. “ Bilgi” nin üretilmesi ve sınırları aşan bir özelliğe ulaşmasının aracı ise teknolojidir. Teknoloji; bilginin transferini ve iletişimde hızı sağlamıştır. Bu iki araç sosyo-ekonomik yapıyı yönlendiriyor, şekillendiriyor, farklılaştırıyor, yabancılaştırıyor ve çok yönlü bir varlık haline dönüştürüyor. Globalleşmeyi durdurmaya çalışmak, akan bir nehrin önüne geçerek, akarsuyu durdurmaya çalışmaya benzer. Globalleşmeyi engellemeye çalışmak yerine, kanalize etmek daha doğru bir yaklaşımdır. Yapılan bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; bir kavram olarak globalleşme ele alınmıştır. İkinci bölüm; üç alt başlıkla globalleşmenin ekonomi teorisiyle bağlantılı yönlerini içermektedir. Üçüncü bölümde; globalleşmenin olumlu etkileri ele alındı. Dördüncü bölümde; Globalleşmenin olumsuz etkileri üzerinde duruldu. Beşinci bölümde; globalleşme ve yerel ekonomik sorunları etraflıca incelendi. Altıncı bölümde ise sonuç ve öneriler yer almıştır. Makalede tüme varım metodu uygulanarak, yerelden genele doğru bazı sonuçlar ortaya konulmuştur. Teorik temelde çalışan kimi yazarların görüşlerine atıflar yapılmıştır.