Reflections from the Primary School Teaching Field Knowledge Test (TFKT): “Have I Taken the Course in the Undergraduate Education or Not?”


Akaydın B. B., Yorulmaz A.

20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 17 November 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Teachers who are the most basic element in the education system have a great importance in terms of training the qualified manpower of the future. Ensuring the academic and social development of students in the teaching process is the most important task of the teacher. General cultural knowledge, pedagogical knowledge and content knowledge possessed by the teacher ensure that he/she is effective in the teaching process. For this reason, the quality of pre-service training given to teachers is important. Undergraduate programs implemented in teacher training programs in education faculties were renewed by the Council of Higher Education (CoHE) in 2018. However, the authority regarding the creation of the undergraduate content of each program was transferred to the faculties of education by CoHE in 2020. When the programs implemented since 2018 in the education faculty undergraduate programs and the content of the transfer of authority are examined, it is seen that the content of the undergraduate education to be created for teacher training should consist of general culture, pedagogical knowledge and content knowledge. Students graduating education faculties are required to take the Public Personnel Selection Examination (PPSE) in order to start the teaching profession in state schools affiliated to the Ministry of National Education (MoNE). In terms of content, PPSE consists of three exams: “General Culture-General Ability”, “Education Sciences” and " Teaching Field Knowledge Test (TFKT)”. TFKT is an exam specific to the field of teaching on which the examinee received training during his/her undergraduate education and students who graduate from the field of primary teaching take this exam to work in public schools. The content of the TFKT exam has been updated in line with the 2018 Primary Teaching Undergraduate Program, which will have its first graduates in 2022.  As the importance of TFKT score is high in deciding who will be assigned to teaching posts at state schools, this exam has become highly important for students who will take this exam. In addition to this, the exam is also important in terms of evaluating the content of the courses in the Primary Teaching undergraduate education. In this regard, it was aimed to determine the opinions of the students who were educated in the classroom teaching undergraduate program and who took the Primary School Teaching TFKT 2022 exam. The study was designed using the phenomenological design, one of the qualitative research designs. The study group was determined by using the purposive sampling method and consisted of 20 primary school teaching graduates who participated in the Primary Teaching TFKT 2022 exam. In the study, a semi-structured interview form prepared by the researchers was used as a data collection tool and data were collected through interviews. The data are being analyzed using the inductive analysis method. At the end of the study, it is thought that the perceptions of the reflection of the undergraduate education content on the TFKT exam will be revealed.

Keywords: Primary school teacher, Teaching Field Knowledge Test, undergraduate program  

Geleceğin nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde eğitim sistemi içerisinde en temel unsur olarak bulunan öğretmenlerin büyük bir önemi vardır. Öğretim sürecinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini sağlamak öğretmenin en önemli görevidir. Öğretmenin sahip olduğu genel kültür bilgisi, pedagojik bilgisi ve alan bilgisi öğretim sürecinde etkili olmasını sağlar. Bu sebeple öğretmenlere verilen hizmet öncesi eğitimin kalitesi önem arz etmektedir. Eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme programlarında uygulanan lisans programları 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yenilenmiştir. Ancak, YÖK tarafından 2020 yılında her programın lisans içeriğinin oluşturulmasına ilişkin yetki eğitim fakültelerine devredilmiştir. Eğitim fakültesi lisans programlarında 2018 yılından itibaren uygulanan programlar ve yetki devrinin içeriği incelendiğinde, öğretmen yetiştirme için oluşturulan lisans içeriğinin genel kültür, meslek bilgisi ve alan bilgisinden oluşması gerektiği belirtilmiştir. Eğitim fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı devlet okullarından öğretmenlik mesleğine başlamaları için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmeleri gerekmektedir. KPSS içerik bakımından “Genel Kültür-Genel Yetenek”, “Eğitim Bilimleri” ve “Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)” olmak üzere üç sınavdan oluşmaktadır. ÖABT eğitim alınan öğretmenlik alanına özgü bir sınav olup sınıf öğretmenliği alanından mezun olan öğrencilerde devlet okullarında çalışmak için bu sınava girmektedir. 2022 yılında ilk mezunlarını verecek olan 2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı doğrultusunda ÖABT sınavının içeriği güncellenmiştir. Öğretmenlik atamasında puan ağırlığının fazla olmasından dolayı ÖABT sınavına girecek öğrenciler için bu sınav önemli hale gelmiştir. Bunun yanında Sınıf Öğretmenliği lisans eğitiminde yer alan derslerin içeriğinin değerlendirilmesi açısından da sınav önem arz etmektedir. Buradan hareketle araştırmada sınıf öğretmenliği lisans programında eğitim almış ve Sınıf Öğretmenliği ÖABT 2022 sınavına katılmış öğrencilerin sınav hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomolojik desen kullanılarak tasarlanmıştır. Çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olan Sınıf Öğretmenliği ÖABT 2022 sınavına katılmış 20 sınıf öğretmenliği lisans mezunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, görüşme yapılarak veriler toplanmıştır. Veriler tümevarımcı analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmektedir. Araştırma sonunda lisans eğitimi içeriğinin ÖABT sınavına yansıma durumuna ilişkin algılarının ortaya çıkacağı düşünülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, lisans programı