Kaynaştırma sınıflarındaki normal gelişim gösteren öğrencilerin prososyal davranışlarının incelenmesi


Güdük A. H. , Yılmaz D.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.1-20, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 10
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.16986/huje.2019054899
  • Dergi Adı: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.1-20

Özet

Bu çalışma, ilkokulların tam zamanlı kaynaştırma programında öğrenim gören normal gelişim gösteren öğrencilerin prososyal davranışlarını incelemek amacıyla yapılmış tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma için kaynaştırma sınıfları belirlenirken farklı engele sahip olan öğrencilerin bulunduğu sınıflar tercih edilmiştir. Çalışmada kaynaştırma sınıflarına ilaveten bir tane de normal eğitim sınıfı araştırmaya dahil edilmiştir. Böylelikle normal gelişim gösteren öğrencilerin prososyal davranışlarının ortaya çıkmasında, kaynaştırma öğrencisinin varlığı ve engel türünün belirleyici olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013–2014 yılında eğitim gören 172 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile Çalık ve arkadaşları tarafından (2009) geliştirilen “Prososyal Davranışlar Eğilim Ölçeği” (PSDEÖ) kullanılmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, farklı engeli olan öğrencilerin kaynaştırıldığı sınıflarda eğitim görme ve cinsiyet faktörleri ile prososyal davranışlar arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.