CAPITALISM AS ECONOMIC SYSTEM AND ITS EVOLUTION AND EMPLOYMENT EKONOMİK SİSTEM OLARAK KAPİTALİZMİN EVRİMİ VE İSTİHDAM


Creative Commons License

Bal O.

Uluslararası Ekonomi Politik ve İstidam, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 September 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Her sistem gibi Kapitalizm de erken dönemlerden gelişerek amaç kapsam ve hedefleri açısından dönüşüme uğramıştır. Liberal dünya görüşünün temel prensiplerine dayanan bu sistem, Fizyokratlar, Merkantilistler ve Klasik dönem iktisadın ana akımını oluşturmakla birlikte sınıfsal bir yaşam tarzına dönüşmüştür. Sanayi devrimindeki deneyimlerle sistem, teoride ve pratikte daha karmaşıklaşmış ve tepkilerini de beraberinde geliştirmiştir. Kapitalizm ‟in teorisyenlerine göre; sistemin merkezinde fiyat, kâr, rekabet gibi kavramlar yer alır. Sistem, tekelleşme, kartelleşme ve tröstleşme aşamalarından geçerek emperyalist bir sonuca ulaşma sürecini gerçekleştirmiştir. Kapitalist sistemde, istihdam ve ücret oluşumu, sistem içerisinde tepkisel düşüncelere neden olmuştur. Sistemin iç dinamiğindeki aksaklıklar, savunucularınca elettirilmiş, tepki gösterenler için daha insancıl bir görünüme sokulmaya çalışılmıştır. 1929 dünya ekonomik krizine kadar devam Klasik teorinin ardından uygulamaya konulan Keynes yen politikalar, sisteme yeni bir görünüm kazandırmakla birlikte pratikte müdahaleciliği, kısmen de sosyalist sistemi andırdığı için eleştirilere uğramıştır. Ekonomide gelir ve iktidar dağılımına önem veren Sanayi Toplumunun ve demokrasinin gelişimi ile fertlerin kendi ekonomik kaderlerini kontrol etme düşüncelerini temel alan Post Keynesyen uygulamalar bütün hızıyla sürdürülürken Milton Friedman tarafından karşı devrimle teoride ve pratikte her şeyin Keynes öncesine dönüşmesine katkıda bulunmuştur. 1970'lerde ABD ‟de yaşanan yeni bir krizle Keynesyen politikalara karşı politikalarla sistem yeni bir aşamaya girmiştir. Yaşanan stagflasyon, politikaların arz yönüne kaydırılmasını ve Arz iktisadı kavramını gündeme getirmiştir. Neo-Liberal politikaların uygulanması 1980 ler boyunca devam ettirtilmiştir. Bütünüyle sistem Rasyonel Beklentiler Teorisiyle yeni bir boyut kazanmış ve her şekliyle Pre-Keynesyen konuma dönüştürülmüştür. Bildiri dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kapitalist sistemin tarihi gelişimi ve sistemin arka plânı ele alınmıştır. Tarihsel süreç içerisinde önemli temsilcilerine ve teorisyenlerin görüşlerine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Kapitalist sistemin evrimi ve türleri üzerinde durulmuştur. Ülkemizde gerçekleştirilen Neo-Liberal politikaların neden ve sonuçları, yararları ve aksaklıkları irdelenmiştir. Üçüncü bölümde ise Neo- Liberal istihdam ve ücret politikaları ele alınmıştır. Güncel eleştiriler ve öneriler son bölümde yer almaktadır.