İşverenlerin Gözüyle KOBİ lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Gebze Bölgesindeki KOBİ lerde Bir Uygulama


Creative Commons License

Yıldırımalp S., Yenihan B.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.229-251, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İthalat, ihracat ve ulusal istihdam anlamında Türkiye ekonomisine önemli katkıları olan KOBİ‟lerin kavramsal içerikleri, kuruluşları, içinde bulundukları coğrafi konum gibi içsel ve dışsal faktörler nedeniyle yaşadıkları sorunlar günümüzde ciddi bir çalışma sahasını oluşturmaktadır. Ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimi için temel yapı taşlarından birini oluşturan KOBİ‟lerin sorunlarının çözümü, gerek ekonomik ve sosyal gelişimin sağlanabilmesi, gerekse belirlenen 2023 hedeflerine ulaşmada önem arz etmektedir. Bu çalışma ile sanayide ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Gebze bölgesindeki KOBİ‟lerin sorunları incelenerek, KOBİ sahiplerinin sorunlara yönelik sundukları çözüm önerileri değerlendirilmektedir. Çalışmada Gebze bölgesinde faaliyet gösteren ve Gebze Ticaret Odası‟na kayıtlı KOBİ sahipleriyle yapılan mülakatlar içerik analizi yöntemiyle analiz edilmektedir.