Atık Lastik ve Plastik İçerikli Termoplastik Elastomerler


Ercan Kalkan M., Deniz V.

Kauçuk Dergisi, no.40, pp.22-26, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Kauçuk Dergisi
  • Page Numbers: pp.22-26
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çal›flmada termoplastik elastomerlerin haz›rlanmas›nda at›k lastik ve plastiklerin kullan›m› incelenmifltir. Ö¤ütülmüfl lastik tozu, at›k EPDM kauçu¤u, at›k nitril kauçuk, lateks at›¤› ve at›k plastiklerden elde edilen termoplastik elastomerler(TPE’ler) bileflimlerine ve fiziksel özelliklerine göre ayr› ele al›nm›flt›r. TPE’lerin haz›rlanmas›nda kauçuk faz›n, plastik faz›n veya her iki faz›n kar›fl›m›n›n ilgili polimerle k›smen yer de¤ifltirebilece¤i görülmüfltür. Birçok durumda at›k polimerlerden haz›rlanan malzemeler di¤erleri ile karfl›laflt›r›labilir özellikler gösterse de fazlar aras› ba¤lanma kuvvetinin göreceli olarak zay›f oldu¤u durumlarda TPE olarak s›n›fland›r›lamazlar. At›k polimerlerin iyilefltirilmesi veya uyumlaflt›r›c›lar›n kullan›m› ile daha güçlü kar›fl›mlar elde etmek mümkündür.