İlkokuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Şahin İ., İnci S., Turan H., Tezcan Ö.

MILLI EGITIM, no.171, pp.109-129, 2006 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: MILLI EGITIM
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.109-129
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Millî E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan 2004-2005 ö¤retim y›l›nda Yeni Türkçe
program›yla birlikte ilk okuma yazma ö¤retimi yöntemi de de¤ifltirilmifltir.
1981’den bu yana uygulanmakta olan “çözümleme” yöntemi yerine “ses temelli
cümle yöntemi” getirilmifltir.
Bu çal›flmada, pilot okullarda görev yapan ve “ses temelli cümle” yöntemiyle
okuma-yazma ö¤reten ö¤retmenlerin yeni yöntem hakk›ndaki görüflleri
al›narak, iki yöntemin, okuma h›z›, okuma hatalar›, okuma anlama becerileri
aç›s›ndan karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Bu amaçla anket sorular› ve bir okuma testi gelifltirilmifl ve uygulanm›flt›
r. Ö¤retmen görüflleri “ses temelli cümle yöntemi” hakk›nda büyük oranda
olumludur. Ö¤retmenler, okumaya toplu geçifl, erken okuma, okuma anlama,
yarat›c›l›¤› ve kendini ifade etme becerisini gelifltirme ve benzeri konularda ses
temelli cümle yöntemini daha faydal› bulmaktad›rlar. Okuma h›z› konusunda
ise çözümleme yönteminin daha etkili oldu¤u ifade edilmektedir. Okuma testi
sonuçlar› da ö¤retmen görüfllerini desteklemektedir. Ses temelli cümle yöntemiyle
okuma ö¤renen ö¤renciler, çözümleme yöntemiyle ö¤renen ö¤rencilere
göre daha yavafl okumalar›na ra¤men daha iyi anlamaktad›rlar. Ekleme hatas›-
n› daha fazla yapmakta ancak di¤er tüm hata türlerinde aralar›nda bir fark gözlenmemektedir.