Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili tezlerin sistematik analizi


Creative Commons License

Gezer M., Durdu L.

Başkent University Journal of Education, vol.7, no.2, pp.393-408, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Başkent University Journal of Education
  • Page Numbers: pp.393-408

Abstract

 With the twentieth century, societies have been going through the transition from the industrial age to the information age. Education, like all areas of society, has been affected by the developments in this transition process. One of the reflections of these developments in our country was the Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology Project (known as FATIH Project), which was launched in 2010 by the Ministry of National Education. In addition to the infrastructure objectives, one of the scopes of the FATİH Project has been determined as providing and managing e-content required for instructional process to teachers and students. For this purpose, the Education Information Network (in Turkish abbreviated as EBA) portal, which aims to make the course materials accessible online to all students and teachers, started to serve in 2012. The Education Information Network has found more place in the agenda of teachers, students and parents with the Covid-19 outbreak in 2020, and is now the most important content provider portal for the distance education of public schools. The aim of this study was to carry out a systematic analysis of graduate theses related to EBA conducted between 2012 and 2019. In this context, a search in the Council of Higher Education National Thesis Center yielded 50 graduate theses containing the keywords of EBA and Education Information Network. The theses were analyzed with content analysis and the findings were presented descriptively. The theses were grouped under four main categories which were descriptively presenting EBA usage, analyzing the effect of EBA using a quasi-experimental method, analyzing the content in EBA and conducting relational analysis between EBA usage and different factors. It was seen that most of the theses were descriptive studies providing information about EBA usage. The number of studies examining the relationship between EBA use and teacher competencies in terms of various factors was low. Research, conducted with mixed methods and ensures data diversity, which thoroughly examines EBA usage processes of teachers, was limited. The results showed that the theses were mostly for secondary school level and focus on certain branches. There is a need for studies that address the contribution of EBA to learning processes and students’ academic achievements in different branches at different educational levels with a quasi-experimental design. This study is expected to be a guide for the researchers who will study about EBA in the future.


Yirminci yüzyıl ile birlikte toplumlar endüstri çağından bilgi çağına geçiş süreci yaşamaktadır. Bu süreçteki gelişmelerden toplumun her alanı gibi eğitim de etkilenmektedir. Bu gelişmelerin ülkemizdeki yansımalarından biri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2010 yılında başlatılan Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi olmuştur. Altyapı hedeflerinin yanı sıra FATİH Projesinin kapsamlarından birisi de öğretmenlere ve öğrencilere eğitim süreci için gerekli olan e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla 2012 yılında ders materyallerini çevrimiçi ortamda tüm öğrenciler ve öğretmenler tarafından erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalı hizmet vermeye başlamıştır. 2020 yılında yaşanan Covid-19 salgınıyla birlikte öğretmen, öğrenci ve velilerin gündeminde daha fazla yer bulan EBA artık uzaktan eğitim süreci için de en önemli içerik sağlayıcı portal olmuştur. Bu çalışmanın amacı 2012-2019 yılları arasında, EBA ile ilgili olarak gerçekleştirilmiş lisansüstü tezlerin sistematik analizini gerçekleştirmektir. Bu kapsamda, YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde EBA ve Eğitim Bilişim Ağı anahtar kelimelerini içeren arama sonucunda 50 yüksek lisans tezi elde edilmiştir. Tezler içerik analizi ile analiz edilmiş ve bulgular betimsel olarak sunulmuştur. Tezler ana amaçları doğrultusunda EBA kullanım durumunu betimsel olarak açıklayan, EBA’nın etkisini yarı deneysel yöntemle analiz eden, EBA’da yer alan içeriğin analizini gerçekleştiren ve EBA kullanımı ile farklı faktörler arasında ilişkisel inceleme gerçekleştiren çalışmalar olmak üzere dört ana başlık altında gruplandırılmıştır. Tezlerin çoğunluğunun EBA kullanım durumunu ortaya çıkarmaya yönelik betimsel çalışmalar olduğu görülmüştür. EBA kullanımı ile öğretmen yeterlikleri arasındaki ilişkiyi çeşitli faktörler açısından inceleyen çalışma sayısı azdır. Öğretmenlerin EBA’yı kullanma süreçlerini derinlemesine inceleyen ve veri çeşitliliğini sağlayan karma yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmalar sınırlı sayıdadır