Belediyelerin E-Yönetişim Hizmetlerine Yönelik Yurttaşların Bilgi, Farkındalık ve Kullanım Düzeyleri: Kocaeli İli Örneği


Creative Commons License

Sayımer İ., Küçüksaraç B.

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, vol.2, no.2, pp.259-283, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

E-Yönetişim, bilgi toplumuna geçiş süreci ve yeni iletişim teknolojilerinin gelişip yaygınlaşmasıyla kamu yönetim anlayışında yeni bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu politikalarının şekillendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde devlet-vatandaş etkileşimine odaklanan e-yönetişim, kamusal hizmet sunumunun yerel düzeydeki en önemli temsilcileri olan belediyeler ve yurttaşlar için olumlu kazanımlar sağlamaktadır. Belediyeler ve yurttaşlar açısından olumlu kazanımlar sağlayan e-yönetişim uygulamalarının her iki tarafa da fayda sağlayacak biçimde geliştirilip sürdürülmesine katkı sunmak amacıyla yurttaşlar tarafından bilgi, farkındalık ve kullanım düzeylerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma; Kocaeli il ve ilçe belediyelerinin yeni medya ortamlarında sunmuş oldukları hizmetleri e-yönetişim çerçevesinde belediye ve yurttaş açısından incelemeye yönelik yapılan TÜBİTAK-117K012 projesine ait araştırmanın kesitsel bir bölümünü yansıtmaktadır. Araştırmada, Kocaeli il ve ilçe belediyelerinin e-yönetişim bağlamında yeni medya ortamlarında sundukları hizmetlere yönelik yurttaşların bilgi, farkındalık ve kullanım düzeylerini saptamak amacıyla Kocaeli sınırları içinde ikamet eden 600 kişiyle yüzyüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, yurttaşların Kocaeli il ve ilçe belediyelerindeki e-yönetişim hizmetlerine yönelik bilgi, farkındalık ve kullanım düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiş olup, sonuçlar bu eksende tartışılmıştır.