Deniz Ulaştırma İşletmelerinde Entelektüel Sermaye ve ÖrgütPerformansı Arasındaki İlişkide Yenilikçiliğin Rolü


Creative Commons License

Yorulmaz M. , Alkan G.

Business and Economics Research Journal, vol.9, pp.631-650, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.20409/berj.2018.128
  • Title of Journal : Business and Economics Research Journal
  • Page Numbers: pp.631-650

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, küresel ve dinamik rekabet ortamında faaliyette bulunan

deniz ulaştırma işletmelerinde entelektüel sermaye, örgüt performansı ve yenilikçilik

arasındaki nedensel ilişkilerin belirlenmesidir. Ayrıca bu ilişkide yenilikçiliğin ara değişken

rolünün olup olmadığının ortaya çıkartılması da çalışmanın bir diğer amacıdır.

Çalışmanın amacına yönelik olarak Türkiye’de faaliyet gösteren, İstanbul, Marmara, Ege,

Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) ile Mersin Deniz Ticaret Odası

(MDTO)’na kayıtlı 262 deniz ulaştırma işletmesinde görev yapan 413 yöneticiden anket

yöntemi ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak SPSS 21 ve AMOS 21

istatistiksel paket programları yardımıyla araştırma hipotezleri test edilmiştir. Yapılan

analizler sonucunda, insan, yapısal ve ilişkisel sermaye bileşenlerinden oluşan entelektüel

sermayenin, örgüt performansı ve yenilikçilik üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin

olduğu ayrıca yenilikçiliğin bu ilişkide kısmı bir ara değişken etkisine sahip olduğu

belirlenmiştir.