Tersane Çalışanlarının Duygusal Bağlılık Düzeylerinin İş Performansları Üzerindeki Etkisi: Yalova Örneği


Creative Commons License

Yorulmaz M.

Uluslararsı Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.56, pp.869-876, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 56
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17719/jisr.20185639055
  • Title of Journal : Uluslararsı Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.869-876

Abstract

Çalışanların örgütsel amaç ve değerleri benimsemesi ve bunları gerçekleştirebilmek için kendilerini sorumlu hissetmesi

şeklinde açıklanan örgütsel bağlılık, örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için oldukça önemlidir. Çünkü

örgütler ancak çalışanlarıyla belirledikleri amaçlara ulaşabilirler. Duygusal, devam ve normatif bağlılık boyutlarından oluşan örgütsel

bağlılık, çalışan iş performansı, verimlilik ve kalite gibi örgütsel kavramları olumlu yönde etkilemektedir. Literatürde özellikle

duygusal bağlılığa diğer bağlılık türlerine göre daha fazla önem verilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, tersane çalışanlarının

duygusal bağlılık düzeylerinin iş performansları üzerinde bir etkisinin olup olmadığını ortaya çıkartmaktır. Araştırmanın amaca

yönelik olarak da Yalova Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyette bulunan bir tersane işletmesinin kadrolu 297 mavi yakalı

çalışanından, anket yöntemiyle elde edilen veriler SPSS 21 ve AMOS 21 paket programları yardımıyla analiz edilmiştir. Yapısal eşitlik

modellemesi ile yol analizi sonucunda, çalışanların duygusal bağlılığının iş performansı üzerinde pozitif ve anlamlı yönde bir etkisinin

olduğu (β = 0,612; p <0,01) tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre araştırma kapsamındaki tersane çalışanlarının duygusal bağlılık

düzeyleri artıkça iş performanslarının da artacağı ortaya çıkmıştır.