HASAR TANILAMA ANALİZLERİNDE FREKANS-ZAMAN ÇÖZÜMLEMESİ


Creative Commons License

Beyen K.

5th International earthquake Symposium - Kocaeli, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015, vol.1, pp.595-599

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.595-599

Abstract

Frekans tanım alanında analiz tarihsel gelişimi içinde ilk Fourier dönüşümleriyle başlamıştır. Sonsuz
enerjiye sahip hiperbolik alt fonksiyonlara ayrıştırma güç spektrumları, spektrogramlar, Laplas
dönüşümleri gibi benzerleriyle devam etmiştir. Tutarlılık lineer ve durağan (stasyoner) şartlarda
yüksektir. Katı hal fiziğinde varolan nonlinear davranış, genlik, frekans ve faz içeriğinin zamanla
değişimi ise Huang’ın önerdiği ampirik mod ayrıştırma (Empirical Mode Decomposition–EMD) işlemiyle
genlik ve frekans yığılmasının yakın olduğu periodisitesi bozulmuş sinus dalga formlarının varolan en
yüksek frekansdan en düşük frekans içeriğine kadar ayrıştırılmasıyla temel sinyal altlıkları (Intrinsic
Mode Function – IMF) elde edilebilmekte ve sonrasında Hilbert dönüşümüyle durağan olmayan analitik
sinyaller teşkil edilebilmektedir. Eldeki bu analitik sinyallerin Zaman-Frekans analizleri incelenen
yapıların davranışlarındaki nonlinear karekteristikleri daha anlamlı tartışılmasına imkan vermektedir. Bu
çalışmada Zaman-Frekans tanım alanında son dönemde önerilen emsalleri arasında güçlü çözümler
sunan Hilbert-Huang Dönüşüm teorisi kısaca anlatılmış ve hasar tanılamaya yardımcı olacak analiz
sonuçları konvansiyonel analiz sonuçlarıyla mukayeseli tartışılmıştır.