BRCA MUTASYONLU HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ


Şahin E. , Çabuk D. , Gökbayrak M., Çine N. , Özden E., Seyyar M., ...More

8. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2021, no.187, pp.112

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.112

Abstract

BRCA MUTASYONLU HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Elif Şahin1,Devrim Çabuk1,Merve Gökbayrak2,Naci Çine2,Ercan Özden3,Mustafa Seyyar1,Muhammed Ali Kaypak1,Yağmur Çakmak1,Ulaş Işık4,Umut Kefeli1,Kazım Uygun1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
3Şırnak Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği
4Kocaeli Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği

Amaç: On yedinci kromozomda bulunan BRCA1 ve 13. kromozomda bulunan BRCA2 mutasyonları herediter meme kanserlerinde en çok saptanan mutasyonlardır.1 Meme ve over kanserlerinin çoğu sporadik olsa da, yaklaşık olarak meme kanseri(MK)’nde %6, over kanseri(OK)’nde %16 kadar sıklıkta BRCA 1/2 mutasyonu bulunur.2 BRCA mutant tümörlerin spesifik morfolojik ve immunohistokimyasal bulguları vardır.1 Bu çalışmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Onkoloji kliniğinde takipli BRCA mutant MK ve OK hastalarının klinikopatolojik özelliklerini analiz etmektir.
Yöntem: NCCN Meme Kanseri Genetik Değerlendirme Kriterlerini karşılayan MK ve OK hastalarına BRCA mutasyon testi önerildi. BRCA 1/2 genlerinin mutasyon analizi, Yeni Nesil Dizileme (Next generation sequencing; NGS) ile yapıldı ve büyük genomik rearranjmanların  varlığı MLPA (Multiplex Ligasyon-bağımlı Prob Amplifikasyonu) ile araştırıldı. Patojenik BRCA 1/2 mutasyonlu MK ve OK hastalarının klinikopatolojik özellikleri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: BRCA mutasyon testi bakılan 220 hastadan 29’unda patojenik BRCA 1 veya 2 mutasyonu saptandı. Yirmi dokuz hastanın 15’i (%52) BRCA1 mutasyonuna sahipti. Medyan yaş 42 (25-63) idi ve 20 hasta premenapozaldi. On üç hasta (%45) 40 yaş altındaydı. On sekiz hastanın birinci veya ikinci derece akrabalarında BRCA-ilişkili olabilecek malignite öyküsü vardı. İki hastada sadece OK, bir hastada MK ve OK , bir hastada farklı zamanlarda MK, kolon ve tükrük bezi kanseri, diğer hastalarda (n:25) yalnızca MK saptanmıştı. OK’li hastaların üçü de evre 3c ve hormon reseptörü pozitif seröz karsinoma sahipti. 3 hastada bilateral MK vardı. MK olan hastaların %67’si (n:18) erken evre, %30’u (n:8) lokal ileri evre, bir hasta ise tanı anında metastatik idi. İki hastanın hormon reseptör ve Her-2 amplifikasyon durumu bilinmiyordu. Kalan 25 hastanın %48’i (n:12) hormon reseptörü pozitif, %44’ü (n:11) tripl negatif, %8’i (n:2) Her-2 pozitif tümöre sahipti. BRCA1 mutasyonu taşıyıcılarında 9 hasta tripl negatif iken, BRCA2 taşıyıcılarında yalnızca iki hasta tripl negatifti.

Tartışma-Sonuç: BRCA 1/2 mutasyonları hastalarımızın %13’ünde görüldü. Mutasyon taşıyıcılarının çoğu genç-orta yaş, erken evre ve hormon reseptörü pozitif hastalığa sahipti. Patojenik mutasyonların ve klinikopatolojik özelliklerinin tanımlanması, hastaların klinik yönetimi ve mutasyon taşıyıcı aile üyelerinde MK ve OK’nin önlenmesi açısından önemlidir.


Kaynakça :

1. Jouhadi H, Tazzite A, Azeddoug H, Naim A, Nadifi S, Benider A. Clinical and pathological features of BRCA1/2 tumors in a sample of high-risk Moroccan breast cancer patients. BMC Research Notes 2016;9(1). DOI: 10.1186/s13104-016-2057-8.
2. Kurian AW, Ward KC, Howlader N, et al. Genetic Testing and Results in a Population-Based Cohort of Breast Cancer Patients and Ovarian Cancer Patients. Journal of Clinical Oncology 2019;37(15):1305-1315. DOI: 10.1200/jco.18.01854.