Meslek Yüksekokullarında Verilen Eğitim Hizmetinin Kalitesinde Öğretim Elemanlarının Rolüne İlişkin Bir İnceleme: Yalova Meslek Yüksekokulu Örneği


Creative Commons License

Yorulmaz M. , Özkan M., Bayar S., Alkan G.

the Journal of Academic Social Sciences, vol.5, pp.569-580, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 50
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.16992/asos.12451
  • Title of Journal : the Journal of Academic Social Sciences
  • Page Numbers: pp.569-580

Abstract

Üniversitelerin öncelikli hedefleri arasında, verilen eğitim hizmetlerinin kalitesinin

yükseltilmesi ve öğrenci memnuniyetinin sağlanması yer almaktadır. Bu anlamda

öğrencilerin eğitim aldıkları birimlere ilişkin algılarının ölçülmesi üniversitelerin

faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri açısından önemlidir. Bu

çalışma, eğitim hizmet kalitesinde öğretim elemanlarının rolünü ve öğrencilerin

okuldaki memnuniyet etkisini araştırmak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının

bakış açılarına göre, öğretim elemanlarının mesleki bilgi ve uzmanlıkları, iletişim

becerileri, problem çözme becerileri ile öğrencilere karşı tutumlarını ortaya çıkartmak

amacıyla yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak YÜ Yalova MYO’ da 367 öğrenci

ile 41 öğretim elemanına anket uygulamak suretiyle toplanan veriler SPSS 18

paket programı kullanılarak; faktör analizi, güvenirlik analizi, bağımsız örneklem t

testi, tek yönlü ANOVA testi, korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon testleri ile

analiz edilmiştir.Araştırma bulgularına göre öğretim elemanları ile öğrenciler arasında

sadece öğretim elemanlarının mesleki bilgi ve problem çözme becerilerine

ilişkin algılarında istatiksel anlamda farklılıklar olduğu, programlar arasında ise

okuldan memnuniyet ve diğer boyutlar açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur.