ÖĞRETMEN ZİHNİYETİ VE ÖZNEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: SINIF ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ


Şimşek A. İ. , Kaya S.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 May 2021, pp.61-67

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61-67

Abstract

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin öğretmen zihniyeti ile öznel iyi oluşları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış nicel bir araştırma modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulda görev yapan 353 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Gero (2013) tarafından geliştirilip araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanan yedi maddelik Öğretmen Zihniyet Ölçeği, Renshaw, Long ve Cook (2015) tarafından geliştirilip Ergün ve Sezgin-Nartgün (2017) tarafından Türkçeye uyarlanmış, sekiz maddelik Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma ölçeklerinden elde edilen veriler SPSS 24 paket programı ile analiz edilmiştir. Veri analizleri olarak,Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, bağımsız gruplarda ttesti ve tek yönlü ANOVAyöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin ‘gelişen zihniyet’puanları ile öznel iyi oluşları arasında pozitif ve anlamı bir ilişki bulunmuştur. Öğretmenlerin öznel iyi oluşları mesleki kıdemlerine göre farklılık göstermektedir. Öznel iyi oluş alt boyutu olan ‘okula aidiyet’ ölçeğinden aldıkları puanlar çalıştıkları kurum ve okuldaki pozisyonlarına göre değişmektedir. Öğretmenlerin öznel iyi oluşları cinsiyet ve eğitim durumları bakımından farklılık göstermemektedir. Son olarak, öğretmenlerin ‘sabit zihniyet’ alt boyutu puanları eğitim seviyelerine göre farklılık göstermektedir. Öte yandan, okuldaki pozisyon, cinsiyet, mesleki kıdem ve çalıştıkları kuruma göre zihniyet ölçeğinden alınan puanlar değişmemektedir.