Academic Publishing in the Context of Digital Media and Transformation of Publishing in Turkey


Creative Commons License

Budak Y., Tıngöy Ö., Küçüksaraç H.

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology, vol.8, no.30, pp.325-339, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Academic periodical publishing is a type of publishing that is carried out by scholars to share the results of scientific research with other scientists, related circles and the public. Generally, in academic periodicals, a research report prepared for the publication (original research article, publication review, editorial letter, etc.) completes a process consisting of certain basic stages and is found in the periodical publication organ in which the publication will take place. This process consists of the delivery of the research report to the editorial body from the traditional stages, the editorial determination of the formal and content suitability, and the step of formatting and publishing for publication after the scientific review phase according to the preferred method. Nowadays, it is seen that academic publishing has a tendency such as distribution in the electronic environment first and then all processes in the electronic environment instead of replicating and distributing it with analog method as it is in other publishing types. The main reasons for this tendency are easy accessibility, optimal use of constrained economic resources, removal of physical storage difficulties, expansion of the reserved area for content, and evaluation of more work. In our study, the increase in the number of academic publications and the increase in the number of academic publications in the last 10 years, and due to this increase the reduction of quality in academic publishing evaluated by analyzing the statistical analysis of the data obtained from the ed periodicals via the random sampling method, and the formats of the electronic medium transition status and the periodical publications in electronic environment depending on the years of academic periodical publishing.

Akademik süreli yayıncılık, bilim insanları tarafından bilimsel araştırma sonuçlarını diğer bilim insanları, ilgili çevreler ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla bir yapılan yayıncılık türüdür. Genel olarak akademik süreli yayınlarda, yayın için hazırlanan bir araştırma raporu (özgün araştırma makalesi, yayın incelemesi, editöre mektup vb) belli temel aşamalardan oluşan bir süreci tamamlayarak, yayının yer alacağı süreli yayın organında yer bulur. Bu süreç geleneksel aşamalar bakından araştırma raporunun yayın organına ulaştırılması, biçimsel ve içerik olarak uygunluğunun editoryal tespiti ve tercih edilen yönteme göre bilimsel hakemlik aşamasının ardından yayın için biçimlendirme ve yayına alma adımlarından oluşmaktadır. Günümüzde akademik süreli yayıncılığın, diğer yayıncılık türlerinde olduğu gibi analog yöntemle çoğaltılıp dağıtılması yerine, önce elektronik ortamda dağıtım, ardından tüm süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi gibi bir eğilim gösterdiği görülmektedir. Bu eğilimin temel nedenleri arasında kolay erişilebilirlik, kısıtlı ekonomik kaynakların optimum kullanımı, fiziksel saklama güçlüklerinin ortadan kaldırılması, içerik için ayrılan alanın genişletilmesi ve daha çok çalışmanın değerlendirilebilmesi gibi nedenler yer almaktadır. Çalışmamızda akademik süreli yayıncılığın yıllara bağlı olarak elektronik ortama geçiş durumu ve süreli yayınların elektronik ortamda yayınlanma biçimleri, rasgele örnekleme yöntemiyle seçilen süreli yayınlar üzerinden elde edilen verilerin istatistiki analizi yapılarak, son 10 yılda yayın sayısındaki artış ve bağlı olarak akademik çalışma sayısındaki artış ile akademik yayıncılıkta kalite olgusundaki değişim değerlendirilmiştir.