Preparation and mechanical characterization of halloysite containing styrene-butadiene rubber nanocomposites


Creative Commons License

Bekin Acar S., TAŞDELEN M. A., Karaagac B.

Journal of innovative engineering and natural science (Online), vol.3, no.2, pp.89-102, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, different SBR nanocomposites were prepared by adding pure halloysite (HNT) and thiol- and vinyl- modified HNT nanofillers to styrene-butadiene rubber (SBR) compounds at 3 phr. These nanocomposites were characterized in terms of rheological, mechanical, and morphological properties. The aging process and crosslinking density of the prepared nanocomposites were also investigated in the presence of HNT nanotubes. The sulfur curing characteristics of SBR vulcanizates were determined by moving die rheometer. It was found that the SBR nanocomposite including thiol- modified HNT had higher crosslinking density than the other nanocomposites prepared with pure HNT and vinyl- modified HNT. Also, all SBR nanocomposites containing pure and functionalized HNT showed better mechanical properties compared to the reference sample without nanofillers. This result showed the reinforcement effect of HNT in the SBR matrix. In addition, the crosslink density and mechanical strength of SBR/HNT nanocomposites increased with thermal aging process. This confirmed the post-cure effect.
Bu çalışmada, saf haloysit (HNT) ile tiyol ve vinil gruplarıyla fonksiyonlandırılmış HNT nanodolguları, stiren-bütadien kauçuk (SBR) karışımlarına 3 phr olacak şekilde eklenerek farklı SBR nanokompozitleri hazırlanmış ve bu nanokompozitler reolojik, mekanik ve morfolojik olarak karakterize edilmiştir. Hazırlanan nanokompozitlerin termal yaşlanma prosesleri ve çapraz bağ yoğunlukları da HNT nanotüpleri varlığında incelenmiştir. SBR nanokompozitleri kükürt ile vulkanize edilmiş ve pişme özellikleri döner kalıp reometresi ile belirlenmiştir. Tiyol ile modifiye edilmiş HNT nanodolgusu ile hazırlanan SBR nanokompozitinin, saf HNT ve vinil modifiyeli HNT içeren nanokompozitlere göre daha fazla çapraz bağ yoğunluğu içerdiği bulunmuştur. Ayrıca, saf ve fonksiyonlandırılmış HNT içeren tüm SBR nanokompozitlerinin, nanodolgu içermeyen kauçuk karışımına kıyasla daha iyi mekanik özellikler gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuç, SBR matrisinde bulunan HNT’nin takviye etkisini göstermiştir. Ayrıca, uygulanan termal yaşlanma sonrası SBR/HNT nanokompozitlerinin çapraz bağ yoğunlukları ile mekanik kuvvetleri artmıştır. Bu durum ise ısı etkisiyle ilave çapraz bağ oluşumunu ifade eden post-cure etkisini doğrulamıştır.