EFFECT OF SEVERAL CHARACTERISTICS OF 6TH GRADE STUDENTS WHO HAVE DIFFERENT SCIENCE ACHIEVEMENT LEVELS ON THEIR SCIENCE ACHIEVEMENT


Creative Commons License

Acar Ö. , Çelik G.

Milli Eğitim, no.1, pp.203-221, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Milli Eğitim
  • Page Numbers: pp.203-221

Abstract

The effect of 6th grade students’ attitudes towards science, reflective thinking skills for problem solving, views on science teaching and socio-economic status on their science achievement was investigated in the present study. This study was carried out with 370 6th grade students from high achievement level schools and 249 6th grade students from low achievement level schools. Correlational research method was used in the study. Exploratory factor analysis was performed to investigate any factor under each independent variable. Result of an exam which was administered at all schools in a province was used as science achievement measure. Data were analyzed by applying multiple linear regression. Results showed that interactive classroom environment and self-concept in science had positive effect whereas science lesson practices had negative effect on science achievement in low achievement level schools. On the other hand, results showed that self-concept in science and socio-economic status had positive effect whereas science lesson practices and science outside school had negative effect on science achievement in high achievement level schools.

Bu çalışmada farklı fen başarısına sahip ortaokullardaki 6.sınıf öğrencilerinin fene yönelik tutumlarının, problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin, fen öğretimi hakkındaki görüşlerinin ve sosyo-ekonomik statülerinin fen başarılarına olan etkisi incelenmiştir. Çalışma, fen başarı düzeyi yüksek okullarda okuyan 370 ve fen başarı düzeyi düşük okullarda okuyan 249 6. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmada korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Her bir bağımsız değişkenin altındaki faktörleri belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Öğrencilerin fen başarıları için ise il genelinde uygulanmış olan ortak bir sınavın sonucu kullanılmıştır. Veriler çoklu lineer regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda fen başarı düzeyi düşük okullarda okuyan öğrencilerin fen başarılarını, etkileşimli sınıf ortamı ve fen ile ilgili benliğin olumlu, fen bilimleri dersi uygulamalarının ise olumsuz yönde etkilediği; fen başarı düzeyi yüksek okullarda okuyan öğrencilerin fen başarılarını ise fen ile ilgili benlik ve sosyo-ekonomik statünün olumlu, fen bilimleri dersi uygulamaları ve okul dışı fennin ise olumsuz yönde etkilediği bulunmuştur