A RESEARCH ON THE IMPACT OF MARKETING STRATEGIES ON THE CONSUMER’S PERCEIVED RISK AND TRUST IN ONLINE SHOPPING


Creative Commons License

Uzunkaya T.

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.2, pp.35-46, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The developments experienced in information technologies affect consumers’ buying decision process. One of the most important advantages that technology offers to consumers is online shopping. Online shopping offers many advantages such as time savings on consumers, product variety, comparison of products, more discounts compared to stores, different payment options and convenience in delivery. However, in addition to these advantages, consumers are also exposed to risks such as security, quality and price in online shopping. The risk perceived by the consumers can affect the sense of trust and hence the buying behavior negatively. The purpose of the study is to examine the perceived risk impact of product marketing strategies and web marketing strategies as marketing strategies, the perceived risk of consumer confdence; to analyze the effect of consumer confdence on the buying tendency. As a result of research conducted for this purpose in Kocaeli covering users over the age of 18, the positive perceptions of consumers regarding product marketing strategies in online shopping decrease the price and quality risks related to the product; As these risks decrease, the confdence in the product increases; while the confdence in the affects the purchasing decision positively. Likewise, the more positive consumer perceptions of web marketing strategies are, the lower the risk of quality and safety of the website; As these risks decrease, the trust in the website increases; while the confdence in the affects the purchasing decision positively.

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, tüketicilerin satın alma karar sürecini etkilemektedir. Teknolojinin tüketicilere sunduğu en önemli avantajlardan biri, çevrimiçi alışveriştir. Çevrimiçi alışveriş, tüketicilere zamandan tasarruf etme, ürün çeşitliliği, ürünleri karşılaştırma, mağazalara göre daha fazla indirim, farklı ödeme seçeneği ve teslimatta kolaylık gibi birçok avantaj sunmaktadır. Ancak bu avantajların yanı sıra tüketiciler çevrimiçi alışverişte, güvenlik, kalite ve fyat gibi risklerle de karşılaşabilmektedirler. Tüketicilerin algıladığı risk, güven duygusunu ve dolayısıyla satın alma davranışını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çalışmanın amacı, pazarlama stratejileri olarak ele alınan ürün pazarlama stratejileri ve web pazarlama stratejilerinin algılanan risk üzerindeki etkisini, algılanan riskin tüketici güvenine etkisini incelemek; tüketici güveninin de satın alma eğilimine olan etkisini analiz etmektir. Bu amaçla gerçekleştirilen ve Kocaeli’de 18 yaş ve üzeri kullanıcıları kapsayan araştırma neticesinde, tüketicilerin çevrimiçi alışverişte karşılaştıkları ürün pazarlama stratejilerine ilişkin algıları ne kadar olumlu ise ürünle ilgili fyat ve kalite riskleri azalmakta; bu riskler azaldıkça ürüne duyulan güven artmakta; söz konusu güven ise satın alma kararını olumlu yönde etkilemektedir. Aynı şekilde, tüketicilerin web pazarlama stratejilerine ilişkin algıları ne kadar olumlu ise, web sitesinin kalite ve güvenlik ile ilgili riskleri azalmakta; bu riskler azaldıkça web sitesine duyulan güven artmakta; söz konusu güven ise satın alma kararını olumlu yönde etkilemektedir.