E-Yönetişim Bağlamında Belediyelerin Hizmet Sunumu Ve Belediye-Yurttaş Etkileşimine Etki Eden Faktörler: Kocaeli İli Örneği


Creative Commons License

Sayımer İ., Küçüksaraç B.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), no.37, pp.173-194, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetim biçimlerini yakından etkilemesiyle önem kazanmaya başlayan e-yönetişim, kamu kurumları ile paydaşlar arasında yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla etkileşime dayanan yurttaş odaklı bir yönetim anlayışıdır. Kamusal hizmet sunumunun yerel düzeydeki en önemli temsilcileri olan belediyeler yeni medya teknolojilerini e-yönetişim kapsamındaki iş süreçlerinde kullanarak daha az maliyetle daha verimli bir çalışma olanağı elde etmekte, kolay, hızlı ve sağlıklı hizmet sağlayabilmekte ve yurttaşlardan farklı konularla ilgili geri bildirim alabilmektedir. Belediyeler ve yurttaşlar için olumlu kazanımlar sağlayan e-yönetişim uygulamalarının her iki tarafa da fayda sağlayacak biçimde geliştirilip sürdürülmesine katkı sunmak amacıyla hizmet sunumu ve karşılıklı etkileşim durumlarına etki eden faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma; Kocaeli il ve ilçe belediyelerinin yeni medya ortamlarında sunmuş oldukları hizmetleri e-yönetişim çerçevesinde belediye ve yurttaş açısından incelemeye yönelik yapılan TÜBİTAK-117K012  projesine ait araştırmanın kesitsel bir bölümünü yansıtmaktadır. Araştırmada, Kocaeli il ve ilçe belediyelerinin e-yönetişim bağlamında hizmet sunumu ve yurttaşla etkileşimlerine etki eden faktörleri saptamak amacıyla Kocaeli ilinde bulunan 13 belediyede görev yapan 26 katılımcı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, belediyelerin e-yönetişim bağlamında yeni medya ortamlarında sağladığı hizmetlerin sunumunu ve belediye-yurttaş etkileşimini etkileyen faktörler arasında teknik alt yapı, gizlilik ve güvenlik, dijital beceri ve bütçe eksikliğine bağlı sorunlar olduğu tespit edilmiş, sonuçlar bu eksende tartışılmıştır.