THE QUALITY OF LIFE OF CANCER PATIENTS WHO HAVE AND NOT APPLY INTERVENTION IN THE MANAGEMENT OF TAXANE INDUCED PERIPHERAL NEUROPATHY


Creative Commons License

Önsüz Ü. , Can G.

Izmir Democracy University Health Sciences Journal , vol.3, no.2, pp.114-134, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Izmir Democracy University Health Sciences Journal
  • Page Numbers: pp.114-134

Abstract

Chemotherapy-related peripheral neuropathy, which develops as a result of injury and degeneration of peripheral nerve fibers, is an important 

toxicity that adversely affects the quality of life of patients receiving taxane-based therapy. This study was planned to determine the coping 

approaches used by patients who developed peripheral neuropathy due to taxane-based treatment and to determine whether the use of coping 

intervention has an impact on the quality of life of patients. This descriptive study was performed with the participation of 100 cancer patients 

with grade≥1 peripheral neuropathy who were treated with taxane-based treatment in a chemotherapy unit of a university hospital. Study data 

were obtained in a single interview using the Patient Identification Form, Performance Scale, Common Terminology Criteria for Adverse Events, 

Quality of Life Questionnaire and Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy scales. It was found that 50% of the patients performance score 

were ≥2, 79% had grade ≥2 peripheral neuropathy, 60% of the patients applied intervention in symptom management. There was no statistically 

significant difference between the quality of life scores of patients who applied and did not attempt to cope with peripheral neuropathy. In this 

study, it was found that cancer patients with CIPN used different approaches to manage neuropathic symptoms. In order to decide on the 

effectiveness of these management strategies, important variables related to the complementary approach should be examined and studies with 

higher quality evidence should be conducted on larger patient groups. 

Key words: Cancer; peripheral neuropathy; quality of life; symptom management; taxane. 

Periferik sinir liflerinin zedelenmesi ve dejenerasyonu sonucunda gelişen kemoterapi ilişkili periferal nöropati, özellikle taksan bazlı tedavi alan 

hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir toksisitedir. Bu çalışma, taksan bazlı tedavi nedeniyle periferal nöropati gelişen 

hastaların kullandığı başetme yaklaşımlarını belirlemek ve başetme girişimi kullanmının hastaların yaşam kalitesine etkisi olup olmadığını 

belirlemek amacıyla planlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma; bir üniversite hastanesinin kemoterapi ünitesinde taksan bazlı tedavi 

alan ve evre ≥1 periferal nöropatisi olan 100 kanser hastasının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Hastalara ait veriler, Hasta Tanılama Formu, Yan 

Etkiler İçin Ortak Terminoloji Kriterleri, Performans Skalası, Yaşam Kalitesi ve Kemoterapi ile İndüklenen Periferal Nöropati ölçekleri 

kullanılarak toplanmıştır. Hastaların %50’sinin performans skorunu ≥2, %79’unun evre ≥2 periferal nöropatisi olduğu, %60’ının semptom 

yönetiminde girişim uyguladığı saptanmıştır. Periferal nöropati ile başetme girişimi uygulayan ve uygulamayan hastaların yaşam kalitesi puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Bu çalışmada KİPN’li kanser hastalarının nöropatik semptomları yönetmek için kendi 

kendine farklı yaklaşımlar kullandıkları saptanmıştır. Bu yönetim stratejilerinin etkinliğine ilişkin karar verebilmek için seçilen tamamlayıcı 

yaklaşım ile ilgili önemli olan değişkenler incelenerek daha büyük hasta grupları üzerinde yüksek kaliteli kanıtları olan çalışmalar yapılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Kanser; periferal nöropati; taksan; semptom yönetimi; yaşam kalitesi.