BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ İLE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI: KOCAELİ ÖRNEĞİ


Zengin A., Karagün E. , Öztürk F., Sarı S.

Uluslarası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bu çalışmanın amacı Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen adayları ile farklı branşlardaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Kocaeli Üniversitesi öğrencileri oluştururken örneklem grubunu aralarından rastgele yöntemle seçilmiş 100 beden eğitimi ve spor öğretmenliği 100 de diğer öğretmen adayları olmak üzere 160 kadın 40 kişi de erkek olmak üzere 200 gönüllü öğrenci oluşturmuştur.

Yöntem; Araştırmanın amacı doğrultusunda ilgili birimlerden izin alındıktan sonra araştırmaya gönüllü katılmak isteyen 100 beden eğitimi ve spor öğretmenliği son sınıfın tamamı ile 100 farklı branşta ve son sınıfta eğitim gören toplam 200 öğretmen adayına Erkuş, Şanlı, Bağlı ve Güven (2000) tarafından öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları değerlendirmeye yönelik geliştirilen ‘’Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği’ ’uygulanmıştır. Veriler SPSS 21.00 paket programıyla değerlendirildiğinde normal dağılım gösterdikleri için parametrik testlerden bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.

Bulgular; Ölçek uygulamaları sonucunda; Katılımcılarda; Beden Eğitimi ve spor öğretmen adayları ile diğer branş öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında anlamlı bir fark görülmediği gibi katılımcıların; yaş, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, aylık gelir, düzenli olarak okul dışı spor etkinliğine katılım gibi değişkenlere göre de tutum puanı anlamsız bulunurken; cinsiyet açısından kadınlar lehine, yaşadıkları yer açısından ise ilde yaşayanlar lehine anlamlı bir farklılıklar olduğu görülmüştür.