MAKROEKONOMİDE YATIRIM KARARLARI AŞAMALARI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Bal O.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, no.31, pp.1279-1289, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Milli geliri oluşturan değişkenlerden biri de yatırımdır. Genel olarak yatırım; kamu ve özel sektör yatırımları olmak üzere iki kategoride ele alınır. Kamu tarafında yatırım kararı, hükümet tarafından belirlenir ve amaç kar kazanmak değildir. Özel sektör tarafında ise, yatırım yapma kararını firma yöneticileri üstlenmiştir. Günümüz ekonomilerinde yaygın olarak yaşanmakta olan serbest piyasa ekonomisinde yatırım, bütünüyle özel sektörce gerçekleştirilir. Yatırımların gerçekleşmesinde ülkelerin makroekonomik yapıları önemli bir kısıttır. Diğer taraftan; ülkelerin makroekonomik gelişiminde etkili olan politika yapıcıları, yatırımları etkilemede ağırlıklı bir paya sahiptir. Son olarak; ülkenin dışa açık veya dışa kapalılığı da yatırımları etkileyen bir diğer önemli etkendir. Yatırımlar; doğrudan ve dolaylı olarak ayrıldığında bunların birbirini besleyen iki ayrı konu olduğunu da belirtmek gerekir. Ancak; ülke ekonomisinde sonuç olarak istihdamı sağlayanın doğrudan yatırımlar olduğu bilinmelidir. Rasyonel beklenti içerisinde olan bir yatırımcı doğrudan yatırımlarda kar, dolaylı yatırımcılar ise rant elde ederler. Yatırımcı, marjinal getirisi hangisinde artıyorsa ona yönelir. Hem kamu hem de özel sektör girişimcileri, yatırım kararı alırken fayda- maliyet, kar- zarar ve risk analizleri gibi pek çok analizler yapmak zorundadır. Bu analizlerin sonucunda alınan kararların uygulanmasıyla sermaye birikimi sağlanırken, istihdam ve iktisadi büyüme sağlanır. Bu çalışmanın amacı; makroekonomiyle ilgilenenlere yatırım kavramının kapsamı ve yatırım kararlarının aşamaları hakkında bilgi sunmaktır. Çalışmada tümdengelim yöntemi çerçevesinde, betimleyici analiz yaklaşımı uygulanmıştır.