THE ROLE AND IMPORTANCE OF WOMEN İN RURAL TOURİSM


Creative Commons License

Torun Kayabaşı E.

TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies), vol.4, no.12, pp.252-261, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nowadays, remain displaced rural population and that of the rural development instruments in order to reduce the burden of the city, the promotion of rural tourism and especially women of the cultural heritage of the countryside in order to provide employment in this area and important to the preservation of traditional crafts. For this purpose, the impact on tourism and rural women of our roles were investigated. The research, in which more small businesses in small towns, where women are actively involved in all seasons, the protection of rural cultural activities that appeal to all segments is determined to contribute. Women in rural tourism is more important because rural tourism is the most important actors of the need for women and that women have been found to boost the local economy of rural tourism. In addition, the interaction with tourists contributes to raising the awareness of the rural people, modernization, mutual cultural exchange, and the influence of women on the household economy and social life. As a result, women are indispensable actors in rural tourism. Therefore, women should be encouraged to participate in entrepreneurship and social life and to raise awareness for our young girls living in the country by raising the support of the state to women and increasing their awareness level by giving various trainings. Key words: Rural women, Entrepreneur women, Rural tourism, Women in working life 

Günümüzde, kırsal nüfusun yerinde kalması ve şehirlerin yükünün azaltılabilmesi amacıyla kırsal kalkınma araçlarından olan, kırsal turizmin teşvik edilmesi ve özellikle kadınların bu alanda istihdamının sağlanabilmesi için kırsaldaki kültür varlıklarının ve geleneksel el sanatlarının korunması önem arz etmektedir. Bu amaçla, Kırsaldaki kadınlarımızın turizm üzerindeki etkisi ve rolleri incelenmiştir. Yapılan araştırmalar, küçük yerleşim yerlerinde daha fazla bulunan küçük işletmelerde, kadının aktif olarak yer aldığı, her mevsimde, her kesime hitap eden kırsal faaliyetlerin kültürel korunmaya da katkı sağladığı belirlenmiştir. Kırsal turizmde kadının çok daha önemli olduğunu, çünkü kırsal turizmin en önemli aktörlerinin kadınlar olduğu ve kadına ihtiyaç duyulduğunu, kırsal turizmin yerel ekonomiyi canlandırdığı saptanmıştır. Ayrıca turistlerle olan etkileşimin kırsal halkın bilinçlenmesine katkı koyduğu, modernleşme, karşılıklı kültürel alış veriş, kadınların ev ekonomisine ve sosyal hayata katılmasının sağlanmasına etkisi olmaktadır. Sonuç olarak, kadınlar kırsal turizmin vaz geçilmez aktörleridir. Dolayısıyla kadınlar girişimcilik konusunda ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması için cesaretlendirilmeli ve devletin kadınlara yönelik olan desteklerinin artırılması, çeşitli eğitimlerin verilerek bilinç düzeylerinin artırılarak kırsalda yaşayan genç kızlarımız için farkındalık yaratılmasının sağlanması gerekmektedir.  Anahtar Kelimeler: Kırsal kadın, Girişimci kadın, Kırsal Turizm, Çalışama hayatında kadın