Cynicism about organisational change scale: Turkish adaptation, validity and reliability analysis


Tülübaş T., Göktürk Ş.

KAFKAS EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.3, pp.574-591, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sinizm kavramı, son yıllarda örgütsel değişim literatüründe de önemli bir değişken olarak incelenmeye başlanmış ve “değişim sinizmi” kavramı ortaya çıkmıştır. Değişim sinizmi, çalışanların geçmişteki başarısız değişim yaşantılarına dayalı olarak değişimi gerçekleştirecek olanlara inançlarını yitirmeleri, onları değişimi sağlama konusunda isteksiz ve yetersiz görmeleri, buna bağlı olarak gelecekte değişim girişimlerinin başarıyla sonuçlanacağına dair karamsar bir tutum takınmaları olarak tanımlanmaktadır. Özellikle örgütlerde değişime direnç ve başarısız değişim girişimlerini anlamada örgütsel değişim sinizminin önemli bir değişken olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Wanous ve diğerlerinin (2000) “Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeği”nin Türkçeye uyarlanması ve eğitim çalışanlarında değişim sinizmini ölçmede geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesidir. Araştırmaya, Türkiye’de çeşitli okullarda görev yapan toplam 595 öğretmen ve okul yöneticisi katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini tespit etmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, ölçeğin “karamsarlık” ve “yöneticiyi suçlama eğilimi” olmak üzere iki boyutlu yapıda daha iyi uyuma sahip olduğunu göstermiştir. Uyarlanan ölçeğin 8 maddeden oluşan iki faktörlü formu için Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı .94 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçları, Türkçeye uyarlanmış ölçeğin eğitim çalışanlarının değişim sinizmini değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.