Marina ve Yat İşletmeleri Çalışanlarında İşe Yabancılaşmanın İş Performansına Etkisi


Creative Commons License

Yorulmaz M.

International Journal of Disciplines Economics Administrative Sciences Studies, vol.5, no.13, pp.253-261, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışanın işinden fiziksel anlamda uzaklaşmak istemesi veya psikolojik anlamda soğuması işe yabancılaşmanın göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Olumsuz örgütsel tutumlar arasında yer alan işe yabancılaşma, çalışanın işi bırakması veya iş tatminsizliği gibi önemli sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla çalışanların işe yabancılaşma düzeylerinin belirlenmesi ve buna neden olan unsurların düzeltilmesi, örgüt yönetimi açısından önem teşkil etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, marina ve yat işletmelerindeki çalışanların işe yabancılaşma düzeylerini ölçmek ve iş performansları üzerindeki etkisini incelemektir. Ayrıca araştırmada, çalışanların çalıştıkları alanlara göre işe yabancılaşma düzeylerinde farklılıklar olup olmadığını ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda, denizcilik işletmeleri arasında yer alan marina ve yat işletmelerinin 249 çalışanından yüz yüze anket yöntemiyle veriler toplanmış ve SPSS ve AMOS 21 paket programları yardımıyla analiz edilmiştir. Analiz bulgularına göre, çalışanlarının işe yabancılaşma düzeylerinin, iş performansları üzerinde negatif yönde bir etkisinin olduğunu, çalıştıkları alanlara göre işe yabancılaşma düzeylerindeki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığını tespit edilmiştir. Sonuçlar çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri artıkça, iş performanslarının düştüğünü göstermektedir.