İnovasyonun Ekonomik Kalkınmaya Etkileri


Creative Commons License

Bal O.

3.Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

İnovasyon, yeni bir kavram olmamakla birlikte kimi ülkeler için yeni bir kavrammış gibi sunulmaktadır. Oysa Ekonomibiliminde  inovasyon  terimi,Adam SMITH’den  beri  kullanılsa  daterimeen  büyük  katkıyı Joseph A.SCHUMPETER sağlamıştır.  Teknolojik gelişmenin,inovasyon ve icadın ekonomik kalkınmaya etkilerini en sağlam ve detaylı kanıtlarla ekonomi teorisine sunmuştur.Teknolojinin kalkınmada dışsal olduğunu iddia eden iktisatçı SOLOW, daha sonra teknolojinin sağladığı tasarrufun doğrudan büyümeye etkili olabildiğini görmüş ve iddiasındandönmüştür.Gelişmenin  motoru  rekabettir.  Hem  iç  hem  de  küresel  rakiplerine  üstünlük  sağlayan  firma  hayatta  kalır.  İnovasyon; firmanın yeni bir malı üretip pazara sürülmesi ve onun pazarda tutulmasıdır.  Bu tanımlamadakiyeni ile kastedilen,  ürünün  her  aşamasındaki  yeniliğidir.İnovasyon  çoğunlukla  teknolojik  gelişme  ve  icat  ile  eş anlamlıdır.    Teknoloji’yi  geliştirmeden  herhangi  bir  alanda  rekabet  edebilme  şansı  yoktur.Özel  ya  da  kamu mülkiyetindeki  firma  inovasyon  yapamamışsa  fazla  zaman  kaybetmeden  örgütsel  entropiye  varmış  olacaktır.  Firma varlığının, ülke ekonomisine katma değer üretmesinin ve gelişmesinin nedeni olan inovasyonu göz ardı edemez.  Bunun şartı;dışa açık, çağının bilgisiyle donanmış girişimci ruha sahip bireyler olmaktır.Günümüz  toplumları  bazı  ihtiyaçların  varlığından  ancak  yeni  icatlarla  farkında  oluyor.Bilgi  ve  teknolojik yeniliklerle pazarlanan  üründenelde   edilen   fayda   kaybedilen, zamanın  değerini  ve fırsatmaliyetini oluşturmaktadır.İnovasyon,fırsat maliyetini minimumlaştıran bir olgudur.Bu  makale, beşbölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İnovasyon, kavram, kapsam ve amaç bakımından ele alındı.  İkinci bölümde, ekonomik kalkınmanın tanımlanması konusu incelendi, Üçüncü bölümdeinovasyon  ve ekonomik kalkınma arasında teorik ilişkiler üzerinde duruldu.  Türkiye ekonomisinin inovasyona olan ihtiyacı, bölgeve dünya ölçeğindeki konumu dördüncü bölümde ele alındı. Beşinci bölümde de sonuç veöneriler yer almıştır.