Testis Tümörleri: 3 Yıllık Retrospektif Çalışma


Creative Commons License

Yaprak Bayrak B. , Civriz A. H.

5th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences/5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2020, ss.873-875

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.873-875

Özet

Özet

Giriş:Testis kanseri,nadir görülmekle birlikte önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.Testis kanseri görülme sıklığı,dünya çapında giderek artmaktadır.Tam olarak nedeni bilinmemektedir.Amacımız,testis karsinomu nedeniyle orşiektomi yapılıp tanı konulan hastaların klinik-histopatolojik bulgularını inceleyip,güncel literatür eşliğinde analiz sonrası elde ettiğimiz oranlarımızla karşılaştırmaktır.Materyal-Metod:2017-2020 arasında,orşiektomi materyalleri retrospektif olarak incelendi.70 olgu çalışmaya dahil edildi. Bulgular:Tümör yaş ortalaması 32,4’tü.29 hastada mikst germ hücreli tümör;27 hastada pür seminom,4’ünde leyding hücreli tümör,4’ünde Diffüz Büyük B hücreli Lenfoma, 3’ünde akut myeloid lösemi,1’inde matur kistik teratom,1’inde mezotelyoma,1’inde seröz borderline tümör saptandı.Ortalama tümör çapı 4,2cm’di.Mikst germ hücreli tümörlerde en çok saptanan embriyonel komponent olup, diğerleri sırasıyla Yolk Sac tümörü, teratom, seminom, koryokarsinomdu.Bu tümörlerin ortalama yaşı 26,8 olup tümör çapı 4,4’tü.Lokalizasyona baktığımızda ise 15 sağ, 14 sol testis yerleşimliydi.Lenfovasküler invazyon 5 hastada mevcuttu.Çevre yapılara tümör invazyonu 9’ında saptandı.Seminomun görülme yaşı ortalama 33,7’ydi.Tümör çapı ortalama 4,4’tü.12’sinde çevre dokulara,2’sinde lenfovaskuler invazyon mevcuttu.Mikst germ hücreli tümör,seminom dışında lenfovasküler invazyon içeren yoktu.Leyding hücreli tümör tanılı 5 olguda yaş ortalaması 42,4 ve tümör çapı yaklaşık 1,4’tü.Çevre dokulara invazyon saptanmadı.Tartışma:Testisin malign tümörleri nadir olup,genç erkeklerin hastalığıdır.Görülme yaşı ortalama 33,1’dir.Bizim olgularımız 32,4 yaş ortalamasına sahipti.Testisin en sık rastlanan tümörü güncel literatürde seminomlardır fakat bizim çalışmamızda mikst germ hücreli neoplazi sıklığı daha fazladır.Seminomun daha sıklıkla sağ taraf lokalizasyonlu saptandığı bildirilse de olgularımızda literatürden farklı olarak sağ-sol yerleşimi eşit sıklıkta izlenmiştir.Çalışmalarda mikst germ hücreli tümörlerdeki çevre testis komponentlerine, lenfovaskuler yapılara invazyonun nüks ihtimalini arttırdığı gösterilmiştir.Embriyonel karsinom yüzdesinin yüksekliği de nüks ihtimalini artırdığı söylenmektedir.Bizim olgularımızın 7’sinde çevre testise,5’inde lenfovaskuler invazyon vardı.21 hastada embriyonel karsinom komponenti mevcuttu.5’ünde batın içi lenf nodu metastazıyla nüks görüldü,diğer olguların takibi ise devam etmektedir.Sonuç:Testis kanseri,hem görülme sıklığı hem de kanser ölümleri açısından nadir görülen bir kanser nedenidir.Çoğu testis kanseri erken aşamada teşhis edilir ve ileri evre hastalığı olanlarda bile beş yıllık sağ kalım oldukça düşüktür.Hasta takibi ve tedavi yönetiminin sağlanmasında,histopatolojik inceleme,tümör evresinin saptanması,tümör tip tayini ve prognostik faktörler açısından oldukça önemlidir.