Fukaraperver Asssociations in the Ottoman Empire As an Example of Social Solidarity


Çevik A., Çayci M. E.

Other, pp.2171-2187, 2021

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2021
  • Page Numbers: pp.2171-2187
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Throughout history, people have used many ways to help those in need. The most well-known of those were to come together with other people and create aid societies for different parts of the society. These formations stood on religious sensitivities and the concern for the deterioration of social balance. Historical facts show that foundations, churches, and guilds were at the forefront of social assistance. The basic needs of the poor in the Ottoman Empire were met for a long time through these institutions. In the nineteenth century, charitable organizations emerged alongside churches and guilds, founded as non-governmental organizations. They began to carry out various activities to donate to the poor. Some of these organizations were international missionary associations organized in many parts of the world. Non-Muslim communities or artisans conducted other charities. Available data shows that in the nineteenth century, especially immediately after the proclamation of the Second Constitutional Monarchy, the number of charitable organizations founded mainly by non-Muslims increased. Over time, the Turks began to establish charitable societies for the poor; thus, they played an essential role in increasing the number of such aid organizations. The significant social, political, and economic problems experienced by the Ottoman Empire in the last period also affected its relationship with the poor class of the society. The relationship between state and society has redirected quickly following the new process. The primary purpose of this study is to deal with the historical process of the fukaraperver institutions based on the documents found in the Ottoman State Archives. 

İnsanlar tarihsel süreç boyunca, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için birçok yöntem kullanmışlardır. Bu yöntemlerden en bilineni, diğer insanlarla bir araya gelerek toplumun farklı kesimleri için yardım toplulukları oluşturmaktı. Bu oluşumların temeli, esas olarak dini hassasiyetlere ve toplumsal dengenin bozulma endişesine dayanmaktadır. Tarihsel veriler, sosyal yardımlarda vakıf, kilise ve esnaf loncalarının ön planda olduğunu göstermektedir. Osmanlı Devleti'nde yoksulların ihtiyaçları uzun süre bu kurumlar aracılığıyla karşılanmıştır. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren kiliseler ve esnaf loncaları yanında sivil toplum kuruluşu olarak örgütlenen yardım cemiyetleri ortaya çıkmış, bunlar yoksullara yardım için çeşitli faaliyetler yürütmeye başlamışlardır. Bu cemiyetlerden bazıları, dünyanın birçok yerinde örgütlenmiş uluslararası misyoner kuruluşlarıydı. Diğer yardım kuruluşlarını, gayrimüslim topluluklar veya zanaatkârlar idare ediyordu. Mevcut bilgiler, on dokuzuncu yüzyılda, özellikle İkinci Meşrutiyet'in ilanından hemen sonra, ağırlıklı olarak gayrimüslimler tarafından kurulan yardım cemiyetlerinin sayısının arttığını göstermektedir. Türkler de zamanla fakirler ve yardıma muhtaç kimseler için hayır cemiyetleri kurmaya başladılar; böylece bu tür yardım kuruluşlarının sayısının artmasında önemli rol oynadılar. Osmanlı Devleti'nin son dönemde yaşadığı büyük sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlar, toplumun yoksul kesimiyle olan ilişkisinin de seyrini etkilemiştir. Devlet ve toplum ilişkisi yeni süreçle birlikte hızla değişmiş ve yeni bir şekle bürünmüştür. Bu çalışmanın temel amacı, Osmanlı Devlet Arşivlerinde bulunan belgelerden hareketle fukaraperver cemiyetlerinin tarihsel süreci ele almaktır