Hemşirelerin İş Aile Çatışması ve Yaşam Tatmini Düzeyleri Demografik Özellikler Açısından Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Yıldırımalp S., Öner M., Yenihan B.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.165-182, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada Kocaeli ve Sakarya illerinde özel sağlık kuruluşları ve kamuya ait sağlık kuruluşlarında çalışan hemşirelerin demografik özellikleri temel alınarak yaşadıkları iş-aile çatışmaları ve yaşam tatmin düzeyleri incelenmiştir. SPSS 16 (Statistical Packages for the Social Sciences) programı kullanılarak kartopu tekniği ile dağıtılan anketlerden geri dönen 213 tanesi yorumlanmış, elde edilen veriler normallik göstermediği için parametrik olmayan testlerden “Mann-Whitney U” ve “Kruskall Wallis” testleri kullanılmıştır. Yapılan testler sonucunda hemşirelerin yaş farklılıklarına göre yaşadıkları iş-aile çatışmalarında negatif yönlü-anlamlı ve yaşam tatmini algılarında da negatif yönlü-anlamlı farklar bulunmuştur. Yine hemşirelerin medeni durumlarına göre yaşadıkları iş-aile çatışmaları arasında anlamlı ve yaşam tatmini algıları arasında da anlamlı farklar bulunmaktadır. Çocuk sayısı açısından bakıldığında da iş-aile çatışması düzeyleri arasında negatif yönlü-anlamlı farklar bulunurken, çocuk sayısı ile yaşam tatmini algıları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Yapılan çalışma sonucunda iş-aile çatışması ve alt boyutları ile yaşam tatmini arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur.