CLINICAL, DEMOGRAPHIC AND RADIOLOGICAL FEATURES IN SECONDARY PROGRESSIVE MULTIPLE SCLEROSIS: A SINGLE CENTER EXPERIENCE


Bünül S. D., EFENDİ H.

Acta Medica Nicomedia, vol.6, no.2, pp.297-300, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune central nervous system disease that is characterized by inflammation, demyelination and axonal damage that can affect the cortex and deep gray matter, especially the white matter. It is aimed to contribute to the predictive factors of progression by evaluating the demographic, clinical and radiological characteristics of patients in relapsing remitting Multiple sclerosis (RRMS) and secondary progressive Multiple sclerosis (SPMS) periods. Methods: The data of the patients in the RRMS and SPMS groups, among the MS patients followed in the Multiple Sclerosis outpatient clinic of Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Neurology were recorded from the database. The two groups were compared and evaluated in terms of clinical, demographic and radiological findings. Results: 121 SPMS and 802 RRMS patients were included in the study. There was no significant difference between the two groups in terms of demographic characteristics such as age, gender, educational status, and the age at which they were diagnosed with MS. Disease duration was found to be longer in SPMS than in RRMS. EDSS was higher in SPMS than RRMS. The clinical attack history in the last 12 months and the activity in radiological findings were found to be higher in RRMS compared to SPMS. The rate of patients who started with spinal findings was higher in the SPMS group. Conclusion: There is no definitively accepted standardized assessment to clinically define SPMS. As studies carried out with clinical and radiological findings increase, information about the diagnosis of progression and predictive factors will become clearer.
Amaç: Multipl sklerozis (MS) inflamasyon, demiyelinizasyon ve akson hasarı ile karakterize ak madde ön planda olmak üzere, korteks ve derin gri maddeyi de etkileyebilen otoimmün bir santral sinir sistemi hastalığıdır. Relapsing remitting Multipl skleroz (RRMS) ve sekonder progresif Multipl skleroz (SPMS) dönemlerindeki hastaların demografik, klinik ve radyolojik özellikleri değerlendirilerek progresyonu ön gördürücü faktörlere katkı sağlamak amaçlanmıştır. Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Multipl Skleroz polikliniğinde takip edilen MS hastalarından RRMS ve SPMS grubundaki hastaların verileri veri tabanından kaydedilmiştir. İki grup klinik, demografik ve radyolojik bulgular açısından karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya 121 SPMS ve 802 RRMS hastası dahil edildi. Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi demografik özellikler ve MS tanısı aldıklarındaki yaşları arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Hastalık süresi SPMS’lerde RRMS’lere göre daha uzun bulundu. Genişletilmiş özürlülük durum ölçeği skorları (EDSS), SPMS’lerde RRMS’lere göre daha yüksek bulundu. Son 12 aydaki klinik atak öyküsü ve radyolojik bulgulardaki aktivite RRMS’lerde SPMS’e göre daha yüksek bulundu. Spinal bulgularla başlayan hastaların oranı ise SPMS grubunda daha yüksekti. Sonuç: SPMS'yi klinik olarak tanımlamak için genel olarak kabul gören standartlaştırılmış bir değerlendirme yoktur. Klinik ve radyolojik bulgular eşliğinde yapılan çalışmalar arttıkça progresyon tanısı ve ön gördürücü faktörler ile ilgili bilgiler netlik kazanacaktır.