ADO-TRASTUZUMAB EMTANSİN TEDAVİSİ İLE UZUN SÜRELİ YANIT GÖRÜLEN BİR METASTATİK MEME KARSİNOMU OLGUSU


Şahin E., Seyyar M., Kaypak M. A., Çakmak Y., Çabuk D., Kefeli U., ...More

8. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2021, no.207, pp.114

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.114
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

ADO-TRASTUZUMAB EMTANSİN TEDAVİSİ İLE UZUN SÜRELİ YANIT GÖRÜLEN BİR METASTATİK MEME KARSİNOMU OLGUSU

Elif Şahin1,Mustafa Seyyar1,Muhammed Ali Kaypak1,Yağmur Çakmak1,Devrim Çabuk1,Umut Kefeli1,Kazım Uygun1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Giriş: Meme kanseri (MK) kadınlarda en sık görülen kanserdir ve kanserden ölümlerin önde gelen nedenidir. Beş yıllık sağ kalım erken evrede %99’un üzerinde iken, metastatik meme kanseri (MMK) için bu oran %27'dir. MMK’de ortalama survi 2-3 yıldır.1 Her-2 pozitif MMK'de ise ortalama 45 ay sağ kalım vardır.2 Ado-trastuzumab emtansine (T-DM1), anti-her 2 monoklonal antikoru olan trastuzumab ile mikrotübül inhibitörü olan emtansinin birleşmesiyle oluşmuş bir antikor-ilaç konjugatıdır. Burada T-DM1 tedavisi ile uzun süreli yanıt alınan bir MMK olgusu sunulacaktır.

Olgu: Premenapozal 45 yaşındaki kadın hastaya 2011 yılında sağ lumpektomi + aksiller lenf nodu disseksiyonu yapıldı. pT2N2 olarak evrelenen invaziv duktal karsinom (İDK) morfolojisindeki tümöründe ER: %10, PR: %20, her-2: +++ idi. Hastaya adjuvan 3 kür siklofosfamid + adriamisin + fluorourasil ve 3 kür dosetaksel + trastuzumab verildi. Meme ve aksillaya radyoterapi (RT) uygulanmasının ardından tamoksifen ve leuprolid başlandı. Devam eden adjuvan trastuzumab tedavisi 1 yıla tamamlanarak kesildi. Mayıs 2015’te sağ meme + aksillada nüks ve bilateral akciğer metastazları saptandı. Sağ memedeki kitlenin tru-cut biyopsisinde (tBx) ER(-), PR(-), her-2:+++ İDK nüksü saptandı. Hormon tedavi kesilerek, 21 hafta paklitaksel + trastuzumab verildi. Grade 3 nöropati gelişmesi ve hastalığın stabil seyretmesi üzerine paklitaksel kesilerek idame 21 günde 1 trastuzumab ile tedaviye devam edildi. Aralık 2016’da mediasten ve boyundaki yeni gelişen multipl lenf nodları progresyon ile uyumlu değerlendirildi ve T-DM1 tedavisi başlandı. Üç kür sonrası pozitron emisyon bilgisayarlı tomografisi (PET/BT) metabolik tam yanıt (mTY) ile uyumlu geldi. T-DM1 devam edildi. Kasım 2018’de sol akciğer üst lobda 11 mm nodül saptandı ve bu nodüle 5x10 gray RT verildi.  Mayıs 2021’deki PET/BT’de sol akciğer üst lob lingulada 17 mm metastatik nodül izlendi. Bu nodüle tBx yapıldı; ER(-),PR(-), her-2:+++ MK metastazı olarak raporlandı. Tek akciğer metastazına yönelik 5x10 gray RT uygulandı. Hasta halen mTY ile T-DM1 tedavisine devam etmekte olup en son 78. T-DM1 kürünü almıştır. Yaklaşık 5 yıllık tedavi süresince aralıklı grade 1 trombositopeni, asteni ve transaminazlarda artış dışında T-DM1’e bağlı bir yan etki gelişmemiştir.

Tartışma-Sonuç : T-DM1 her 2 pozitif MMK tedavisinde tek ajan olarak kullanılan etkin bir tedavidir. Medyan progresyonsuz sağkalım (progresyon free survival: PFS) T-DM1’in 2.seride kullanıldığı EMILIA çalışmasında 9,6 ay; 3.seri ve sonrasında kullanıldığı TH3RESA çalışmasında ise 6,2 ay olarak saptanmıştır. Literatürde, T-DM1 ile yaklaşık 3 yıl progresyonsuz giden bir vaka bildirilmiştir.3 Daha fazla PFS bildiren bir olguya rastlanmamıştır. Olgumuzda ise 2.seride sadece T-DM1 tedavisi ile yaklaşık 5 yıllık PFS sağlanmış olup (2 kez, tek ve küçük lenf nodu metastazı saptanıp RT alması haricinde) mTY olarak takibine devam edilmektedir.


Kaynakça :

1. Wang R, Zhu Y, Liu X, Liao X, He J, Niu L. The Clinicopathological features and survival outcomes of patients with different metastatic sites in stage IV breast cancer. BMC Cancer 2019;19(1). DOI: 10.1186/s12885-019-6311-z.
2. E.Gobbini ME, V. Dieras et al. Time trends of overall survival among metastatic breast cancer patients in the real-life ESME cohort. European Journal of Cancer 2018;96:17-24. DOI: 10.1016/J.EJCA.2018.03.015.
3. Manthri S, Singal S, Youssef B, Chakraborty K. Long-time Response with Ado-trastuzumab Emtansine in a Recurrent Metastatic Breast Cancer. Cureus 2019;11(10):e6036. DOI: 10.7759/cureus.6036.

Anahtar Kelimeler : Metastatik meme kanseri, Her2, Ado-Trastuzumab Emtansin